/ / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 2014 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан цагдаагийн байгууллагаас гүйцэтгэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагааг чиглүүлж, дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

 

Нэг. Дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх талаар:

 

Шинэчлэн батлагдсан хууль тогтоомж болон бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгтэй уялдуулан байгууллага, алба хаагчдын ажил үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, иргэд, олон нийтэд ил тод, хүртээмжтэй хүргэж, ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд:

Цагдаагийн албаны тухай хууль, дагалдан нэмэлт, өөрчлөлт орсон бусад хуулиуд болон шинэчилсэн бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэгт нийцүүлэн алба хаагчдын үйл ажиллагааг жигдрүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг төлөвлөн үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлж байна.

Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/266, А/276 дугаар тушаалуудаар Цагдаагийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтэц батлагдсны дагуу. Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 313 дугаар тушаалаар тус Цагдаагийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчилэн баталж, мөн бүтэц, орон тоонд нийцүүлэн Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 338 дугаар тушаалаар офицер бүрэлдэхүүнийг ажлаас чөлөөлж, албан тушаалд томилж, албан тушаалын цол олгов. Цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 91 дүгээр тушаалаар ахлагч бүрэлдэхүүний ажлаас чөлөөлж албан тушаалд томилж, албан тушаалын цол олголоо.

-“Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны дүрэм, Цагдаагийн эргүүл, харуулын дүрэм, Цагдаагийн хүрээний дүрэм батлах тухай”, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны дүрэм батлах тухай”, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж хэрэглэх журам, хувцасны загвар батлах тухай”,“Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны хөдөлмөрийн гэрээ, ажил дүгнэх үзүүлэлт, үнэмлэхний загвар батлах тухай”, “Галт зэвсэг хадгалах, хамгаалах, бүртгэх, тавьж олгох журам батлах тухай” Цагдаагийн ерөнхий газрын

даргын тушаалууд батлагдаж ирүүлсэн тул алба хаагч нарт сургалтыг зохион байгуулж ажилласан.

Засгийн газрын 2014 оны “Цагдаагийн алба хаагчдын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 99 дүгээр тогтоолоор цагдаагийн алба хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг шинэчлэн батлуулагдсан тул цагдаагийн газрын алба хаагчдын цалингийн зэрэглэл, нэмэгдлийг шинэчилэн тогтоож 2015 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс олгож эхэлсэн.

Ухаалаг төрийн зарчмыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх зорилгоор алба хаагчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион явуулсан. Хэлэлцүүлгийн үеэр алба хаагчдын гаргасан санал, санаачилга, шийдвэрийг үндэслэн Цагдаагийн Ерөнхий Газраас  ухаалаг төрийн зарчмыг нэвтрүүлэх чиглэлээр 6 бүлэг, 39 заалттай ажлын төлөвлөгөө боловсруулж ирүүлснийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж,  биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

Хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахмад Н.Гантулга, цагдаагийн ахмад Ц.Жамбалдорж, Эрүүлжүүлэх баривчлах байрны цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч П.Шаарий нарыг Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагааны Өмнөд Суданд алба хаах цэргийн багт оролцож алба хааж ирсэн. 

Энэ хугацаанд тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас гадаад улсад сургалтанд Оросын Холбооны Улсад Цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Н.Батбаяр, БНХАУ-ын Хөх хотод болсон сургалтанд Мэдээлэл хүлээн авагч цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Ю.Одгэрэл нар хамрагдсан өөр алба хаагч гадаад улсад сургалтанд хамрагдаагүй болно

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нэгдүгээр улирлын сургалт, зөвлөгөөнийг Аймгийн Засаг даргын ивээл дор 2014 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрөөс мөн сарын 19-ний өдрийн хооронд зохион байгуулж Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 5.6 сая төгрөгийг зарцуулж ажилласан нь ихээхэн ач холбогдолтой ажил боллоо. Сургалтыг шинэчилэн батлагдсан хууль тогтоомж, заавар, журамд нийцүүлэн явуулж үр дүнг тухай бүрт нь тооцож ажилласан болно.

 

Хоёр. Удирдлага, зохион байгуулалтын ажлын талаар:

 

Цагдаагийн Ерөнхий Газраас 2014 онд дэвшүүлсэн зорилт, Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний заалт, өмнөх онуудад зохион байгуулсан ажлын үр дүн болон дутагдалтай зүйлүүдэд дүгнэлт хийж ажлын төлөвлөгөөндөө тусган алба хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнгийн итгэл үнэмшлийг бий болгох, боловсон хүчний чадавхыг нэмэгдүүлэх бодлого барьж ажилласан болно. Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  ажлыг аймгийн төр захиргаа, олон нийтийн байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай холбон хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж байгаа нь үр дүнтэй ажил болсныг тэмдэглэж байна.

Тасаг албад 7 хоног бүрийн Мягмар гарагт хийсэн ажлаа нийт бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, үнэлэлт дүгнэлт өгч дараагийн 7 хоногт хийх ажлаа төлөвлөн ажиллаж байна.

Аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаар сар, улирал бүр өөрийн тойргоос сонгогдсон Улсын Их Хурлын 2 гишүүд болон тус аймгийн Засаг дарга, Хууль зүйн хэлтэс, сумдын Засаг дарга нарт санал мэдээлэл хүргүүлэн тэдний дэмжлэг туслалцааг авч байна.

Аймгийн нутаг дэвсгэрт тус Цагдаагийн газраас Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Архидан согтуурахтай тэмцэх, иргэдийг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 2014 онд зохиох ажлын үндсэн чиглэлийг боловсруулж аймгийн Иргэдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга, Засаг даргаар батлуулан Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаа.

Хүнд онц хүнд гэмт хэргийн илрүүлэлтийг ахиулах, мөрдөн байцаалтын нотлох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, мөрдөн байцаагч болон эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор дүрс, дууны бичлэг хийдэг өдөр шөнийн хяналтын камер бүхий байцаалтын өрөөг байгуулан ажиллаж явц байдалд нь Мөрдөн байцаах тасгийн даргын өрөөнөөс тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна.

Аймгийн 2013 оны эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд тулгуурлан зохиох ажлын чиглэл, тухайн нутаг дэвсгэр дээр тулгамдсан анхаарах асуудлыг олон нийттэй зөвлөж хамтран шийдвэрлэх зорилгоор 24 сумын Иргэдийн тэргүүлэгчдийн хурлын дарга, зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга, Засаг дарга нарыг оролцуулан “Зөвлөлдөх уулзалт” зохион байгуулж хамтран ажиллах чиглэлээ оны эхэнд харилцан тодорхойлсон нь сум, багийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулах ГХУС ажлыг эрчимжүүлж мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангахад чухал нөлөө үзүүлэхүйц арга хэмжээ боллоо.

Тайлангийн хугацаанд цагдаагийн газрын үйл ажиллагаатай танилцах Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу алба хаагч нарт төр, засгийн бодлого шийдвэрийн талаарх мэдээллийг хүргэх алба хаагчдын санал бодлыг сонсох ажлыг Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газрын Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Одсүрэн  2 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа.

Одоогоор тус цагдаагийн газарт Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн даргын орон тоо дутуу үйл ажиллагаа явуулж байна. Ажил хавсарч гүйцэтгэж байгаа алба хаагч байхгүй.

Тайлангийн хугацаанд нийт Цагдаагийн хэсгийн даргаар 1, ахлах байцаагчаар 4, офицерын бүрэлдэхүүнд шинээр 6 алба хаагчийг томилж, 2 алба хаагч цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарч, 2 алба хаагч шинээр байгуулагдсан Тахарын Ерөнхий Газарт өөрийн хүсэлтээр шилжиж ажилласан байна.

Төрийн алба хаагчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтанд тэнцэж нөөцөд байсан 5 иргэнийг цагдаагийн албан тушаалд шинээр томилж цагдаагийн газрын даргын тушаалаар халамжлан хүмүүжүүлэгчийг томилуулж дадлагажих ажлыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж ажиллаж байна.

Сар бүрийн ажил дүгнэх цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хурлаар алба хаагчдыг хэрхэн ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа талаар нэг бүрчилэн хэлэлцэж, дарга нарын хүнтэйгээ ажиллах ажиллагааг сайжруулж ажиллах талаар цагдаагийн газрын дарга, дэд дарга нар ажлын чиглэл өгөх ажлыг тогтмолжуулсан.

Энэ хугацаанд ажил дүгнэх шалгуур үзүүлэлт хангаж ажиллаж байгаа 18 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 5 хувиар, 82 алба хаагчийн цалинг 10 хувь, 60 алба хаагчийн цалинг нэг сарын хугацаагаар 20 хувиар нэмж, 54 алба хаагчийн цалинг 5 хувиар, 36 алба хаагчийн цалинг 10 хувиар, 2 алба хаагчийн цалинг 15 хувиар, 2 алба хаагчийн цалинг 20 хувиар тус тус хасч олгосон байна.

Гэмт хэрэг илрүүлсэн, оргодол этгээд баривчилсан 17 алба хаагчийг цалингийн 5 хувиар, 58 алба хаагчийн цалинг 10 хувиар, 2 алба хаагчийн цалинг 20 хувиар тус тус нэмж шагнаж урамшуулсан байна. Алба хаагчдын ажлыг сар бүр дүгнэж хамт олны хурлаар хэлэлцэж цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар шийдвэрлэж байна.

Алба хаагчдын ажлыг сар бүр дүгнэж хамт олны хурлаар хэлэлцэж цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар шийдвэрлэж байна. Үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ “В” буюу “Сайн” үнэлгээтэйгээр биелүүлсэн 44 алба хаагчийн цалинг 15 хувиар, “А” буюу “Маш сайн” үнэлгээтэйгээр биелүүлсэн 30 алба хаагчийн албан тушаалын цалинг 1 сарын хугацаагаар 25 хувиар тус тус нэмэгдүүлж олгосон байна.

Цагдаагийн газрын алба хаагчдаас Дотоод хэргийн их сургууль болон бусад их, дээд сургуулийн магистрантурын сургалтанд 7 алба хаагч, Хууль сахиулах их сургуулийн баклаврын сургалтанд 8  алба хаагч тус тус суралцаж байна.

Эрхэлсэн ажилдаа амжилт гарган ажилласан алба хаагчдаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар  “Цэргийн хүндэт медаль”-аар 3, Цагдаагийн ерөнхий газрын “Цагдаагийн гавьяа” тэмдгээр 15, “Хүндэт жуух бичиг”-ээр 9, “Спортын алдар” тэмдгээр 1, Батлан хамгаалах яамны “Дайчин алдар” “Эх орны төлөө” медалиар 12, Хөвсгөл аймгийн “ Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр 10, Аймгийн Засаг даргын “Хүндэт жуух”-аар 6, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Баярын бичиг”-ээр 5 алба хаагчийг шагнаж, урамшуулав. Их-Уул сумын хэсгийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Н.Бат-Эрдэнэ Спорт, аялал жуучлалын сайдын тушаалаар Сагсан бөмбөгийн спортын “ Спортын мастер” цол тэмдгээр  тус тус шагнагдсан байна.

Цагдаагийн газрын алба хаагчдын хүүхдүүдээс сурлага, хүмүүжил, урлаг спортын амжилтаараа бусдыгаа тэргүүлсэн 2 сурагчийг “Шилдэг сурагч”-аар тодруулахад Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч Д.Баатарын хүү Б.Амгаланбаатар, Захиргааны тоо бүртгэгч, цагдаагийн ахлагч Б.Цэрмаагийн охин Х.Алтанхүү нар шалгарч хүүхдийн зусланд 10 хоногийн хугацаагаар амрах эрхийн бичгээр шагнууллаа.   

Цагдаагийн газрын гэр бүлийн гишүүдээс хагас бүтэн жилийн ажлын үр дүнгээр офицер, ахлагч алба хаагчдын гэр бүл тус бүр нэгийг цагдаагийн газрын халамжит ханиар шалгаруулж хэвшээд байна. 2014 оны хагас жилээр Дэмжлэг үзүүлэх тасгийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Уртбаярын гэр бүл Я.Эрдэнэтунгалаг, Эрүүлжүүлэх баривчлах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Майнбаярын эхнэр А.Алтангоо нар, 2014 оны бүтэн жилээр Баянзүрх сум дахь хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн ахмад А.Сайпилмуликын гэр бүл И.Мандат, Саатуулах байрны жижүүрийн цагдаа, цагдаагийн ахлах ахлагч П.Шаарийгийн гэр бүл Х.Хишигдэлгэр нар  тус тус шалгарч нөхрийн сарын үндсэн цалингийн 50 хувь өргөмжлөлийн хамт шагнаж урамшуулсан байна.

Үүрэгт ажилдаа хариуцлагагүй хандаж, сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан нийт 48  алба хаагч, үүн‎‎ээс 31 офицер,  ахлагч 16, энгийн алба хаагч 1 байна. Сахилгын зөрчил гаргасан 34 алба хаагчийн цалинг бууруулж, 11 алба хаагчид сануулах, 1 алба хаагчийн цолны нэмэгдэл хасч, 2 алба хаагчийг ажлаас дутагдлаар халж хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан байна.

Тайлангийн хугацаанд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын “11-11” төвд болон Цагдаагийн Ерөнхий Газрын 126 дугаар утсаар болон бусад хэлбэрээр цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн үйл ажиллагаатай холбоотой  74 алба хаагчид холбогдох 46 гомдол, мэдээлэлд албаны шалгалтыг явуулж хариуг гомдол гаргагчид хүргүүлж ажиллажээ. Албан шалгалт явуулсан гомдол мэдээллийг авч үзвэл: Иргэдтэй зүй бус харьцсан 8, Иргэдээс ирүүлж байгаа гомдол мэдээллийг шалгах хугацаа алдсан-5, Хариуцсан ажилдаа хайнга хандсан 9, Үнэт цаас үрэгдүүлсэн 1, Байгууллагын эд хөрөнгө дутагдуулсан 2, Хууль бус үйл ажиллагаа явуулж иргэдийг чирэгдүүлсэн 3, Харъяалалын бус хэрэг маргаанд оролцсон 1, Архидан согтуурсан -5, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 2, захиргааны хэрэг материалыг шалгахдаа зөрчил дутагдал гаргасан 1, Хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэлтэй иргэдэд тавих хяналтын шатанд гаргасан зөрчил 2,  Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны эрэн сурвалжлах ажиллагааг хангалтгүй зохион байгуулсан 1, жижүүрийн шуурхай албаны үйл ажиллагааны журмыг зөрчсөн 2, Эрүүлжүүлэх баривчлах байрны дотоод журам зөрчсөн 1, шалтгаангүйгээр ажил тасалсан зөрчил 3 тус тус  бүртгэгджээ.

Цагдаагийн газрын 111 алба хаагчийн 2013 онд мэдүүлсэн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч, нэгтгэн тайланг хуулийн хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэв. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр цагдаагийн газарт анх орох болон албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвшсэн 14 алба хаагчийн урьдчилсан мэдүүлэгт дүгнэлт гаргуулахаар Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн.

 

Гурав. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам

хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүргийн

хэрэгжилтийн талаар:

 

 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлж, 2014 онд дараах ажлыг гүйцэтгэв. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр: 

2014 оны 04 дүгээр сарын 16-наас 05 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналтад тавих тухай” хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тэсрэх, дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл ашиглаж тэсэлгээний ажил эрхэлдэг 3 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан хяналт шалгалт зохион явуулсан.

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Мөрөн сумын Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүнс хөдөө, аж ахуйн газартай хамтарч бүсчилсэн зөвлөгөөнийг 1 удаа зохион байгуулж ажилласан. Дээрх байгууллагуудаас хамтарсан ажлын хэсэг гарч Түнэл, Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг сумдад ажиллаж 485 иргэдтэй уулзалт хийж малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг явуулж, санамж, сэрэмжлүүлэг 250 ширхэгийг тарааж, малын хулгайн гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг хэсгийн төлөөлөгч нарт болон цагдаагийн газрын жижүүрийн шуурхай албанд цаг алдалгүйгээр мэдэгдэж байх талаар мэдээллийг өгч иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож ажилласан.

Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газраас Хүн худалдаалах, хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах чиглэлээр хүүхдийн байцаагч нар Аймгийн “Скай”, “Лха” “Шинэ Хөвсгөл” телевизүүдээр 3 удаа мэдээлэл хийж ажилласан цаашид хүн худалдаалах, хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зоилгоор ашиглахаас хамгаалах чиглэлээр боловсрол соёлын газар, хүүхдийн төлөө төвтэй хамтран ажиллаж байна.  Хөвсгөл аймгийн цагдаагийн газраас Хүн худалдаалах, хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах чиглэлээр Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-11 дүгээр ангийн 4050 сурагчдад ухуулга сурталчилгаа хийж ажилласан. Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран 5 төрлийн санамж, сэрэмжлүүлэг 800 ширхэгийг хэвлүүлж тараасан.

 “ Хүчирхийлэл хяналт” арга хэмжээний хүрээнд хүчирхийлэл үйлдэгчдийг олж тогтоох, иргэдийн дунд хүчирхийлэлд өртөхөөс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах талаар санал асуулгын хайрцаг 13 байгууллага аж ахуйн нэгжээр аялуулж 2121 дугаарын утсыг ажлуулж иргэдээс санал хүсэлтийг авч ажилласан.

 Арбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн  6-11 дүгээр ангийн  288 сурагчдад насанд хүрээгүй хүнээс үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, гэмт хэргийн ойлголт, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хуулиудын зарим заалтаар  яриа таниулга хийж,  “Гэртээ харих юм сан“, “Нэг л алдвал”, “ Миний сургууль надаас хол байна даа” баримтат кино үзүүлэн, 10 төрлийн 650 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг тараан, гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчилд холбогдсон, орж болзошгүй сурагч бүртэй уулзаж зөвлөгөө өгч  ажиллаа. 

Хууль зүйн яам, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвөөс 2 өдрийн “ Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж цагдаагийн газраас 25 алба хаагч оролцсон.  

Бие бүрэлдэхүүний дунд Хүн худалдах гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчтой харьцах болон бусад гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирогчтой хэрхэн харьцах чиглэлээр  өмгөөлөгчдийн холбоо, Дэлхийн зөн олон улсын Хөвсгөл аймаг дахь салбартай хамтарсан 2 удаагийн  сургалт ярилцлага зохиосон.Мөн сум орон нутгийн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа, сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад аймгийн хүүхэд хамгааллыг хороотой хамтарч энэ чиглэлийн 2 өдрийн сургалтыг зохион явууллаа.

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг, ялангуяа хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох, ан агнуур, ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих зэрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй холбоотой сэжигтэй этгээдүүдийн гэмт үйлдлийг илрүүлэх, таслан зогсоох, нотлох баримтын эх сурвалжийг тогтоох зорилгоор 102 үйлдлийг илрүүлэн шалгаж хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулсанаас  19-д эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж 83 үйлдлийг эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлсэн.

Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай прокурорт шилжүүлсэн  үйлдэлд ойн тухай хууль тогтоомжын дагуу арга хэмжээ авахуулахаар 46 хүнд холбогдох материалыг түр саатуулсан тээврийн хэрэгсэл модны хамт Мэргэжлийн хяналтын газарт шилжүүлсэн. Аймгийн  төвд үйл ажиллагаа явуулж буй хөрөө рамуудад  Мэргэжлийн хяналтын газар,  Байгаль орчин аялал жуучлалын газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран 9 удаа үзлэг шалгалт явуулж илэрсэн зөрчлийн дагуу 1 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна.Мөн сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа газруудад 12 суманд 12 удаа шалгаж ажилласан. Мөн аймгийн Засаг даргын захирамжаар “ Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн сан” бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.

Нийтийн хэв журам хамгаалах чиглэлээр:  Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/89 дүгээр тушаалаар “Иргэний зөвлөлийн дүрэм”-ийг батлуулж ирүүлсний дагуу Аймгийн Иргэдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн дэргэд Иргэний зөвлөл байгуулах ажлыг хамтран зохион байгуулж, туслалцаа дэмжлэг үзүүлж,  Иргэний зөвлөлтэй хамтран ажиллах ажилтныг томилж ажиллаж цагдаагийн газрын хагас бүтэн жилийн тайлан хүргүүлээд байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 382, 383 дугаар тушаалаар “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны таних тэмдэг, хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас өмсөж хэрэглэх журам”, “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны дүрэм”-ийг тус тус батлагдсан.

Мөн Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийг үндэслэн  “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан”-ы ажиллах орон тоог баг бүрт 1,  бүгд 36 ажилтан  байхаар төлөвлөн саналаа оруулж Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 78 тоот тогтоолоор   батлуулсан.  Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сургалтыг  2014 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2014 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд танхимын сургалтанд 40 цаг, дадлагажих чиглэлийн сургалтанд 80 цагийн хугацаанд зохион байгуулж ажиллаа.

Хөвсгөл аймгийн төвд архи согтуурууулах ундаагаар үйлчилгээ явуулдаг караоке баар, зоогийн газруудаар “Илрүүлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж нийт 332 цэг салбараар шөнийн эргүүлийн цагдаа нартай хамтран шалгалт хийж 15 зөрчил илрүүлэн, 15 иргэнийг 250000 мянган төгрөгөөр торгож, хугацаа дууссан 471,6 литр пивийг хурааж харъяаллын дагуу шилжүүлэн ажилласан. Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Сэтгэц наркологын тасаг, Нийгмийн бодлогын хөгжлийн хэлтэс, Мөрөн сумын тамгийн газар ,” Гэрэлт ирээдүй”,” Төрийн бус байгууллага, “Сүүн тахилт” “Төрийн бус байгууллага“ “ Дэлгэрмөрөн цуглаан”-тай хамтран Архигүй ирээдүйг бид бүтээнэ нээлттэй хэлэлцүүлэг хийсэн.

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн “Архигүй Монгол” санаачлага, Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг дарга, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн эрүү хэв журмын нөхцөл, хүн амын эрүүл мэндийн байдалд үндэслэн “Архигүй ирээдүйг бид бүтээнэ” аянг зохион байгуулж байна.

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил үйлдсэн болон биеэ авч явах чадваргүй болсон 2323 хүнийг “Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай”  хуульд заасны дагуу эрүүлжүүлж, Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран болон дангаараа согтууруулах ундаагаар худалдаа үйлчилгээ явуулдаг 555 цэг салбарыг хамруулан 6 удаа үзлэг шалгалт хийж 11 зөрчлийг илрүүлэн арилгуулж, зөрчил гаргасан 20 хүнд 448.000 мянган төгрөгийн  торгуулийн шийтгэл оногдуулж, согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 1563 жолоочийг илрүүлэн журамлаж гарч болзошгүй зам тээврийн хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлж  1095 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25-1 дүгээр заалтаар 06 сараас 2 жилээр хасч, тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй үедээ согтуугаар автомашин жолоодсон 468 хүнийг мөн хуулийн 25-6 дугаар заалтаар аймгийн  сум дундын шүүхийн шүүгчийн шийтгэврээр 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчлуулж, Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16-4 дүгээр заалтыг үндэслэн 2961 тээврийн хэрэгслийг түр саатуулах байранд байрлуулж, тасалбараар 6717 хүнийг 16.002.000 төгрөгөөр, шийтгэвэрээр 1420 хүнийг 31.248.000 төгрөгөөр нийт 8137 хүнийг 47.250.000 төгрөгөөр торгожээ.

Мөрөн сумын 13  багийн гудамж, замыг телекамерийн хяналтанд оруулж хөдөлгөөн ихтэй, анхаарал татсан газруудыг камержуулах, гэрэлтүүлгийг сайжруулахад шаардагдах хөрөнгийн талаар судалгаа гаргаж аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлсэнээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Бодь электроникс” ХХК-ний  гүйцэтгэлээр 50 цэгт 114 камерийг бүрэн байрлуулж ашиглалтанд оруулсан. Цагдаагийн газарт тусгай өрөө гаргаж камерийн ерөнхий хяналтын систем, тоног төхөөрөмжийг  байрлуулж туршилтын журмаар ажиллуулж эхлээд байна. 

Хэв журмын тасгийн алба хаагчид эргүүлд нийт 49920 цаг 168 офицер, 2445 ахлагч ажиллаж, 165 тээврийн хэрэгсэл, 788 бусад хэрэгсэл ашигласан байна. Мөн 68 офицер, 593 ахлагч, 72 автомашин 375 бусад хэрэгслээр хэв журмын хамгаалалт зохион байгуулсан.  Тайлангийн хугацаанд 36 удаа нэгдсэн, 42 удаа  хэсэгчилсэн арга хэмжээ зохион байгуулж  явуулсан. Үүнээс 12 арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулав.

Орон нутгийн “Хөвсгөл”, ”Мөрөн”, ”Скай”, ”Чандмань”, “ЛХА”, “Далай ээж” телевизүүдтэй хамтран  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тухайн цаг үе, үйл явдалтай холбогдуулан  сэрэмжлүүлэг,шторк, мэдээ мэдээллийг тухай бүр иргэдэд сурталчилж хүргэсэн ба гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай мэдээ мэдээлэл сэрэмжлүүлэгийг 7 хоног бүрт 1 удаа, шуурхай мэдээ мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг тухай бүр нь  олон нийтэд хүргэж  аймгийн хэмжээнд  сүүлийн үед өсөх хандлагатай байгаа  иргэдийн эрүүл мэнд эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг, ахуйн хүрээнд үйлдэгдэж буй хүчирхийллийн эсрэг гэмт хэрэг, хулгайн гэмт хэргийн гаралтыг тогтвортой бууруулахад чиглэсэн 11 нэр төрлийн 1500 санамж зөвлөмж, шторк  сэрэмжлүүлэг, зурагт хуудас, гарын авлага, сурталчилгааны материалуудыг тарааж ажиллаа.

  2014 оны 07 дугаар 24-ний өдрөөс  2014 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд явагдсан аймгийн баяр наадам, “Хотгойдын хурд-3” наадмын үеэр баярын талбай, хурдан морины барианы газрын узелуудээр  хулгайн гэмт хэрэг, зөрчил болон  гол усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэрэмжлүүлэг явууллаа.

Мөн орон нутгийн “Хөвсгөл”, ”Мөрөн”, ”Скай”, ”Чандмань”, “ЛХА”, “Далай ээж” телевизүүдтэй хамтран, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай мэдээ мэдээлэл сэрэмжлүүлгийг 7 хоног бүрийн Даваа гариг бүрт, шуурхай мэдээ мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг

тухай бүр нь  олон нийтэд хүргэж  аймгийн хэмжээнд  сүүлийн үед өсөх хандлагатай байгаа  иргэдийн эрүүл мэнд эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг, орон байрны  хулгайн гэмт хэргийн гаралтыг тогтвортой бууруулахад чиглэсэн 8  нэр төрлийн 1650 санамж зөвлөмж, шторк  сэрэмжлүүлэг, зурагт хуудас, гарын авлага, сурталчилгааны материалуудыг   тарааж ажиллаа. Мөн  ”SKY“  телевизтэй хамтран зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Уулзвар”, нэвтрүүлгийг цувралаар, Аймгийн Хөгжимт драмын театр, ”SKY“  телевизтэй хамтран “Мэргэжил бүхэн сайхан” нэвтрүүлгүүдийг тус тус бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн.

 Улаанбаатар хотын Авто FM 96.3 радиотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулан Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос урьчилан сэргийлэх чиглэлээр бэлдсэн санамж, зөвлөгөө, шторкыг хувилан авч Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй Гэр бүлийн радио FM 104.5, Мөрөөдлийн “Мөрөн” FM 101.5 радиогоор нэвтрүүлэн  ажиллаж байна.

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Ардын хувсгалын 93 жил, Аймаг байгуулагдсаны 83 жилийн ой, “Хотгойд хурд 2014” хангайн бүсийн даншиг баяр наадмын үед хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж хамгаалалтыг зохион байгуулж ажилласан. Баяр наадмын үед замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор тээврийн хэрэгслийн төрөл бүрт олгох 5/A,B,M,D,F/ төрлийн зөвшөөрлийг хэвлүүлэн иргэдэд тараан олгож, баяр наадмын талбайд зогсоолын түр тэмдэг 10 байрлуулж, замын хөдөлгөөнийг баярын талбайн зүүн талын замыг нэг чигийн хөдөлгөөнтэй болгон зохицуулж хөдөлгөөний эрчмийг сааруулж замыг зохион байгуулж. Баяр наадмын хүчит бөхийн барилдаан болон хурдан морины уралдааны үед хамгаалалтыг зохион байгуулж зөрчил дутагдалгүй ажилласан.

Аймгийн хэмжээнд байгаа онц чухал обьектууд болох 32 банкны салбар, 2 тэсэрч дэлбэрэх бодис хэрэглэдэг аж ахуйн нэгж, 1 эрчим хүч түгээх дэд станц, 1- харилцаа холбооны газар, 16-Шатахуун түгээх станц, 31 цэвэр усны станц, худагуудад урьдчилсан хяналт шалгалт явуулж ажиллаа.

Мөрөн суманд зохион байгууллагдсан уяачдын холбооны бооцоот морины уралдааны хамгаалалтанд 4 удаа 24 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр 250 алба хаагч хамгаалалт зохицуулалт хийсэн.

Монгол Улсын Засгийн газраас зохион байгуулж байгаа “ Оюу толгой “ төслийн хүрээнд иргэдийг сургалтанд хамруулах ажиллагааны хамгаалалтанд Улаанбаатар хотын чиглэлд 1 алба хаагч ажилласан.

Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдахад хамгаалалтанд 1 алба хаагч Сэлэнгэ аймгийн чиглэлд ажилласан.

Галт, Шинэ-Идэр, Тосонцэнгэл сумдын 90 жилийн ой, Алангоо хатны баярын  хамгаалалт, зохицуулалтанд Мөн 28 офицер, 93 ахлагч, 12 автомашин 175 бусад хэрэгслээр хэв журмын хамгаалалт зохион байгуулсан.

Шүүхийн шийдвэрээр чанга, жирийн, эмэгтэйчүүдийн хорих ангид ял эдлэхээр шийтгэгдсэн 23  ялтанг 5 удаагийн ачлагаар Хөвсгөл аймгийн Хорих 443 дүгээр ангийн цагдан хорих байрнаас Улаанбаатар хот дахь дамжин өнгөрүүлэх 401 дүгээр хорих ангид ямар нэгэн зөрчил дутагдалгүй хуяглан хүргэж өгсөн болно.Сум дундын 27 дугаар шүүхэд эрүүгийн хэргийн анхан шатны 187 шүүх хурал, шүүгч, шүүгдэгчийн  аюулгүй байдлыг хангаж, 249 шүүгдэгчийг хуяглан хүргэж, Эрүүгийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүхэд 38 шүүх хуралд  мөн аюулгүй байдлыг ханган 71 шүүгдэгчийг хуяглан аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хүлээлгэн өгсөн. Сум дундын 27 дугаар шүүх болон иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүхэд иргэний 530, захиргааны хэргийн 18 дугаар шүүхийн 56 хурлын аюулгүй байдлыг хангаж нийт 320 шүүгдэгчийг хуяглан хүргэж ажилласан байна.

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр: Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос  урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний сахилга, соёлыг дээшлүүлэх, Мөрөн хотод замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан ”Баяр наадам”, Хөдөлгөөний хурд-Зам”, “Хот хооронд-Зорчигч тээвэр”, “Эрдмийн баяр, “Мотоцикл-Хамгаалах малгай”, “Согтуу жолооч”, “Ургац” зэрэг нэгдсэн арга хэмжээг зохион явуулж үр дүнг тооцсон. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 6 төрлийн 1400 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн тарааж, орон нутгийн “ЛХА”, ”Мөрөн”, “Чандмань” телевизүүдээр мэдээлэл хийсэн. “Эрдмийн баяр” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд хүрээнд жолооч бэлтгэх автосургуулийн давхарсан тоогоор 120 багш, сурагчидтай хамтран Мөрөн сумын хөдөлгөөний эрчим ихтэй гол замууд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн ойролцоох уулзвар гарцуудын орчим явганы болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохицуулж хяналт шалгалтанд ажилласан.

 

 Дөрөв. Эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл

байдлын талаар:

 

2014  оны  жилийн эцсийн  байдлаар  иргэд, аж  ахуй  нэгж,  байгууллагаас  гэмт хэрэг  захиргааны  зөрчлийн  шинжтэй  8243  өргөдөл, гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаж, алба хаагчид эргүүл шалгалтын явцад 16508 зөрчлийг илрүүлэн нийт 16508 гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас 8243 гомдол мэдээлэл хүлээн авсаны 2566 нь гэмт хэргийн шинжтэйг шалган 730 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 1765-г эрүүгийн хэрэг  үүсгэхээс татгалзах саналтайгаар  аймгийн  Прокурорын  газар  хүргүүлсэн. 16508 зөрчилд захиргааны арга хэмжээ авч ажиллажээ.

Торгуулийн хуудас, шийтгэврээр 14914 хүнийг 85 сая 698 мянган төгрөгрөөр торгож, 498 хүнийг захиргааны журмаар 7-30 хоногийн хугацаагаар баривчилах шийтгэл, 1092 хүний автомашин жолоодох эрх хассан. 2323 иргэнийг Саатуулах байранд хүлээн авч үйлчилж 10.9 сая төгрөгний төлбөр авчээ.

Бүртгэгдсэн хэргийн 347 буюу 47.5 хувь нь хөнгөн ба  урьд  оны  мөн  үетэй харьцуулахад 96  буюу   38.25  хувиар  өссөн хэргийн илрүүлэлт 39.8 хувьтай  байгаа бөгөөд  хэргийн  илрүүлэлтийг  урьд оны  мөн  үетэй харьцуулахад  34.5 хэргээр  буюу 46.43  хувиар буурчээ.  Хялбаршуулсан  журмаар  117  хэргийг  шийдвэрлэсэн байна.

            Бүртгэгдсэн хэргийн 335 буюу 45.9 хувь нь хүндэвтэр гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд өмнөх оны  мөн  үетэй харьцуулахад 70 буюу 26.4  хувиар өсч, хэргийн илрүүлэлт 78.4  хувьтай,  хэргийн илрүүлэлтыг өмнөх  оны  мөн үетэй харьцуулахад хэргийн илрүүлэлт  10.6 хэргээр буюу  11.4  хувиар  өсчээ. 

Нийт бүртгэгдсэн хэргийн 38 буюу 5.2  хувь нь хүнд гэмт хэрэг  бүртгэгдэж, өмнөх оны мөн  үетэй харьцуулахад   8  хэргээр 26.7  хувиар  өсч, хүнд   хэргийн  илрүүлэлт  54.5  хувь, 10 буюу 1.4 хувь нь онц хүнд гэмт хэрэг  бүртгэгдэж  гэмт хэргийн  илрүүлэлт  66.7  хувьтай  байна.

            Мөн онд бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцогдвол зохих этгээд тогтоогдоогүй хэрэг 280 бүртгэгдсэн  өмнөх оноос  30.8  хувиар  өссөн. Эдгээр хэргүүдээс 173 хэрэг буюу 61.8 хувийг илрүүлжээ. Хэргийн  илрүүлэлтийг  өмнөх оныхтой  харьцуулахад илрүүлэлтийн хувь 22.3 хувиар  буурчээ. Илрээгүй  хэрэг 107  бүртгэгдсэн бөгөөд  урьд  оны  мөн  үетэй  харьцуулахад 73 хэргээр  буюу 2.1  дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

Бүртгэгдсэн  гэмт хэргийг өнгөөр авч үзвэл: Хүний  амь  бие  эрүүл мэндийн эсрэг 227 буюу 31.1 хувь,  үүнээс хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 8 буюу  3.5  хувь,   бусдыг амиа  хорлоход  хүргэх  гэмт хэрэг 6 буюу  2.6  хувь,  танхайрах  гэмт хэрэг 16 буюу 2.2 хувь, хүчиндэх гэмт хэрэг 8 буюу 1.1  хувь. Дээрэмдэх гэмт хэрэг 10 буюу 1.4 хувь, Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг  20 буюу 2.7 хувь, Тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг гэмт хэрэг 42 буюу 5.7  хувь, Залилан мэхлэх гэмт хэрэг 25 буюу 3.4 хувь, Өмчлөх эрхийн эсрэг  гэмт хэрэг  389 буюу 53.2 хувь, үүний  дотор   бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг 329 хэрэг буюу 84.5 хувь, Үүнээс мал хулгайлах гэмт хэрэг  103  буюу 31.3, хувийн  өмч  хулгайлах 194  буюу 58.9  хувь,  бусад гэмт хэрэг 20 буюу 2.7 хувийг тус тус эзэлж байна.

Өнгөрсөн оны мөн үеэс хүний  амь  бие эрүүл мэндийн эсрэг  гэмт хэрэг \ 91- 107\  43 буюу 23.4  хувиар,  Танхайрах  8  буюу 100.0 хувиар, ТХХБАЖ эсрэг  гэмт хэрэг  10 буюу 31.2  хувиар,    өмчлөх  эрхийн  эсрэг гэмт хэрэг 128  буюу 49.4 хувь, залилан мэхлэх гэмт хэрэг 9 буюу 56.2  хувь, ИЭМЭЧЭсрэг гэмт хэрэг 44  буюу 26.5  хувь,  дээрэмдэх гэмт хэрэг 1  буюу 11.1  хувиар,  бусдыг амиа  хорлоход  хүргэх  гэмт хэрэг 2  буюу 25.0  хувиар  тус  тус  өсч, байгаль хамгаалах  журмын эсрэг гэмт хэрэг 4  буюу 16.7  хувь, хүчиндэх гэмт хэрэг 6  буюу 42.9  хувиар  тус тус буурчээ.

2014 оны  жилийн эцсийн байдлаар  нийт 699 хүн гэмт хэрэгт холбогдсон  ба  урьд оны мөн  үетэй  харьцуулахад  92  хүн  буюу 15.1  хувиар  өсч, согтуугаар  үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 260 бүртгэгдэж, дээрх хэргийг 251 хүн үйлджээ. Согтуугаар  үйлдэгдсэн гэмт хэргийг  урьд  оны  мөн үетэй харьцуулахад  34 хэргээр  буюу 15.04  хувиар  өсч,  Гэмт хэрэгт  холбогдсон 251 буюу 35,9 хувь нь согтуугаар гэмт хэрэг үйлджээ. Бүртгэгдсэн хэргийн  75 хэргийг  бүлэглэж  үйлдэгдсэн ба  урьд оны  мөн үетэй харьцуулахад 2 буюу 2.74  хувиар  өсчээ.

Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд нийт  730  гэмт хэрэг  бүртгэгджээ. Бүртгэгдсэн хэргийн 395  хэрэг нь  аймгийн  төвд,  335 хэрэг  нь  сумдад  үйлдэгдсэн  байна.

Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн газраар нь авч үзэхэд  74 буюу 10.1 хувь нь олон нийтийн газарт, 241 буюу 33.0 хувь нь гэр орон сууцанд,  158 буюу 21.6 хувь  нь гудамж талбайд, 22 буюу  3.0 хувь нь  төрийн болон  төрийн бус  байгууллагад, 41  буюу 5.6  хувь  нь  авто  замд, 16  буюу 2.2  хувь  нь  ААН  байгууллагад, 178 буюу 24.4  хувь  нь  бусад  газар үйлдэгджээ.

Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийг  гарагаар   ангилбал: Даваа гарагт  94  буюу  12.9 хувь  нь,  Мягмар гарагт 98 буюу  15.4 хувь  нь,  Лхагва гаригт 109 буюу 14.9 хувь  нь, пүрэв гарагт 100 буюу 13.7  хувь  нь,  баасан гарагт 136 буюу 18.9  хувь  нь  бямба гарагт 82 буюу 11,2 хувь  нь,  ням гарагт 111 буюу  12.5  хувь   тус  тус    үйлдэгджээ.  

Бүртгэгдсэн гэмт хэрэгт 756 иргэн өртөж хохирсоноос  эмэгтэй хүн 252 буюу 33.3 хувийг эзэлж байна. Гэмт хэргийн  улмаас  38  иргэн нас барж, 274 иргэнд  гэмтэл учирсан байна.Гэмт хэрэгт  өртөж  хохирсон иргэний тоог урьд оны  мөн үетэй харьцуулахад 156  буюу 26.0 хувиар  өссөн.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 1 тэр бум 534.8 сая төгрөгийн хохирол  учирсанаас  хэрэг  бүртгэлт мөрдөн  байцаалтын  шатанд  891.0 сая төгрөгийн хохирлыг  нөхөн  төлүүлсэн ба  нөхөн  төлүүлэлтийг  урьд  оны  мөн  үетэй  харьцуулахад учирсан  хохирол  нь  98.3 сая  төгрөгөөр буюу  12.4 хувиар өсчээ.

<

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

seo tips 2015:
104.227.65.20
Frequently building relevant content material in the internet site is a single of the vital factors for getting larger ranks in search engines.
2019-03-16 01:21:29
Vadim3310:
188.162.229.173
MSC - услуги таможенной очистки, Владивосток Официальная оптимизация info@msc.com.ru
2020-04-17 16:03:00
LIGO:
77.35.215.55
Продажа грузовых шин 315 80 R22.5 премиального класса от производителя [url=https://ved-line.ru/supply/article_post/gruzovye-shiny-315-80-r22-5-model-s201]Shandong HAOHUA Tire Co., Ltd.[/url]
2021-12-19 14:17:12
oveno:
5.143.46.200
Имеется масса формальностей, которые необходимо знать, когда выполняется морская поставка в Россию, и менеджеры, оказывающие услугу, предложат консультацию, чтобы клиент, который хочет отправить какой-то товар в Россию, определил наиболее привлекательный для него способ и срок, чтобы получить желаемую продукцию. Достаточно учесть, что транспортировка товаров https://ved-line.ru малой стоимости данным методом обходится значительно дешевле, нежели воздушным. Тариф перевозки посредством самолета самоокупает непосредственно дорогую продукцию. Доставка морским транспортом особенно рациональна, когда точкой поступления является порт Находка, и фрахтуется существенная партия. Морские перевозки контейнеров из Поднебесной большого нетто-веса дозволяют закрепить расценку максимально дешевой, так как грузоподъемность самолетов, в сопоставлении с кораблями, несоизмеримо меньше. Присутствуют другие большие отличия к тому же между такими способами, как сухопутные перевозки и перевозки морем. Из Поднебесной можно импортировать сборный груз, выбирая оба варианта. Но общее практическое правило содержится тяжести груза. Для товаров массе больше двухсот килограмм отгрузка каким-нибудь морским способом прибыльней сухопутного, и в ином случае, менее тяжелую продукцию удобнее доставлять, воплощая перевозку в Российской Федерации на автотранспорте.
2022-03-03 11:36:27
RalphExcap:
178.159.37.105
does cialis work <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">generic version of cialis</a>
2022-06-03 10:42:23
IverVog:
178.159.37.44
buy liquid ivermectin <a href=" https://stromectolgf.online/# ">stromectol online</a>
2022-06-05 02:25:38
Chesterseeli:
178.159.37.60
https://stromectolgf.online/# ivermectin ebay
2022-06-05 03:11:12
StromGrouh:
178.159.37.142
<a href=https://stromectolgf.online/#>ivermectin usa</a> ivermectin 10 ml
2022-06-06 01:00:24
Thomasbog:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.online/#>canadian drugs</a> buy prescription drugs from india
2022-06-10 18:16:37
StevenNup:
178.159.37.60
https://drwithoutdoctorprescription.com/# canadian pharmacy online
2022-06-10 20:36:09
Camerondaymn:
178.159.37.44
prescription drugs <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.com/# ">buy prescription drugs from canada</a>
2022-06-11 01:39:42
RalphExcap:
178.159.37.105
cialis buy india <a href=" https://tadalafilusi.com/# ">price of cialis 20 mg</a>
2022-06-11 11:47:42
Thomasbog:
178.159.37.142
<a href=https://drwithoutdoctorprescription.online/#>discount prescription drugs</a> cheap pet meds without vet prescription
2022-06-11 18:36:11
Camerondaymn:
178.159.37.44
ed drugs online from canada <a href=" https://drwithoutdoctorprescription.online/# ">canadian drugs</a>
2022-06-11 19:11:26
Jamisonteage:
178.159.37.142
where to buy viagra <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">п»їviagra pills</a> https://sildenafilmg.shop/# viagra from canada <a href=https://sildenafilmg.online/#>buying viagra online</a> price of viagra
2022-06-16 23:32:25
MichaelThock:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.com/ generic viagra walmart
2022-06-17 07:00:46
MichaelThock:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.shop/# order viagra online
2022-06-18 06:08:27
Jamisonteage:
178.159.37.142
buying viagra online <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra coupons 75% off</a> https://sildenafilmg.online/# viagra cost per pill <a href=https://sildenafilmg.online/#>best place to buy generic viagra online</a> viagra online usa
2022-06-18 07:53:50
MichaelCeada:
178.159.37.60
<a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra shop</a> cost of viagra
2022-06-18 22:28:16
MichaelThock:
178.159.37.105
https://sildenafilmg.online/# п»їviagra pills
2022-06-19 04:55:23
BrandonCok:
178.159.37.44
buy viagra online canada <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">100mg viagra</a>
2022-06-19 22:05:14
Jamisonteage:
178.159.37.142
viagra cost per pill <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">sildenafil 20 mg</a> https://sildenafilmg.shop/# viagra amazon <a href=https://sildenafilmg.com/#>viagra for men</a> price of viagra
2022-06-20 01:56:11
BrandonCok:
178.159.37.44
how much is viagra <a href=" https://sildenafilmg.com/# ">viagra coupons 75% off</a>
2022-06-20 21:20:34
Jamisonteage:
178.159.37.142
buy generic 100mg viagra online <a href=" https://sildenafilmg.online/# ">over the counter viagra</a> https://sildenafilmg.com/ viagra over the counter <a href=https://sildenafilmg.shop/#>viagra shop</a> viagra 100mg price
2022-06-21 01:33:30
GeorgeHaw:
178.159.37.105
amoxicillin tablet 500mg <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">amoxicillin 500 mg online</a>
2022-06-21 22:47:15
GeorgeHaw:
178.159.37.105
can i buy clomid over the counter <a href=" https://clomidforsale.life/# ">where to buy clomid in singapore</a>
2022-06-22 17:51:01
Homerves:
178.159.37.142
amoxicillin 800 mg price <a href=" https://amoxilforsale.best/# ">buy amoxicillin online cheap</a> https://amoxilforsale.best/# where can i buy amoxicillin over the counter <a href=https://prednisoneforsale.store/#>buy 10 mg prednisone</a> buy prednisone without a prescription best price
2022-06-22 23:32:51
StephenPlata:
178.159.37.44
https://clomidforsale.life/# order clomid canadian
2022-06-23 03:58:11
RaymondPed:
178.159.37.60
prednisone 4mg tab <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">prednisone 1 mg daily</a>
2022-06-23 09:15:44
ShelbyBak:
178.159.37.142
<a href=https://clomidforsale.life/#>buy clomid online usa</a> 150g clomid
2022-06-23 09:29:51
RobertZet:
178.159.37.60
clomid 50 mg tablet price <a href=" https://clomidforsale.life/# ">buy 150 mg clomid</a>
2022-06-23 09:32:55
GeorgeHaw:
178.159.37.105
prednisone 4mg tab <a href=" https://prednisoneforsale.store/# ">buy prednisone online usa</a>
2022-06-23 12:57:59
Philipbut:
178.159.37.105
metformin <a href=" https://buymetformin.best/# ">buying online metformin without prescription</a> https://buymetformin.best/# metformin.com <a href=https://buylipitor.store/#>lipitor brand name price</a> generic lipitor price
2022-06-24 22:42:31
Homerves:
178.159.37.142
[url=https://buylipitor.store/#]can you buy lipitor over the counter[/url] lipitor 80 mg
2022-06-25 11:06:23
RaymondPed:
178.159.37.60
https://buymetformin.best/# buying metformin er
2022-06-25 21:46:32
Philipbut:
178.159.37.105
lasix 100 mg <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix 20 mg</a> https://buytadalafil.men/# buy tadalafil 5mg [url=https://buylipitor.store/#]lipitor generic coupon[/url] lipitor without prescription
2022-06-25 23:00:07
Rickytug:
178.159.37.44
furosemide <a href=" https://buylasix.icu/# ">lasix online</a> https://buymetformin.best/# metformin otc [url=https://buynolvadex.store/#]nolvadex side effects[/url] nolvadex pct
2022-06-26 15:24:58
RaymondPed:
178.159.37.60
https://buylipitor.store/# lipitor no prescription
2022-06-27 02:49:11
Homerves:
178.159.37.142
[url=https://buylipitor.store/#]lipitor brand name[/url] lipitor generic price comparison
2022-06-27 05:06:39
AnthonyReite:
178.159.37.44
https://buymetformin.best/# metformin 1000 mg price in india
2022-06-27 07:08:03
Philipbut:
178.159.37.105
metformin online no prescription <a href=" https://buymetformin.best/# ">metformin 227</a> https://buylipitor.store/# lipitor generic drug [url=https://buylasix.icu/#]furosemide 40mg[/url] lasix 20 mg
2022-06-27 09:59:31
RonaldFuh:
178.159.37.105
https://buylasix.icu/# furosemide
2022-06-27 15:08:53
Edwardtrali:
178.159.37.142
online metformin <a href=" https://buymetformin.best/# ">metformin prescription online</a>
2022-06-27 17:23:38
WilliamMep:
178.159.37.60
lasix 100 mg tablet <a href=" https://buylasix.icu/# ">furosemide 40 mg</a>
2022-06-27 19:02:58
Isiahpar:
178.159.37.142
buy ciprofloxacin <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin order online</a>
2022-06-28 05:21:12
Jeffreydub:
178.159.37.105
prescription drugs <a href=" https://withoutprescription.store/# ">canada ed drugs</a> https://withoutprescription.store/# buy prescription drugs online [url=https://gabapentin.icu/#]neurontin medicine[/url] generic neurontin 300 mg
2022-06-28 06:21:08
RobertRuils:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# buy erection pills
2022-06-28 08:11:36
Georgesmero:
178.159.37.142
https://erectionpills.best/# medication for ed
2022-06-29 00:10:03
MichealKelty:
178.159.37.60
[url=https://diflucan.icu/#]diflucan online purchase[/url] diflucan generic
2022-06-29 01:09:24
Jefferyacerm:
178.159.37.105
diflucan buy online usa <a href=" https://diflucan.icu/# ">diflucan tablet price in india</a>
2022-06-29 02:26:15
Jeffreydub:
178.159.37.105
online ed medications <a href=" https://erectionpills.best/# ">generic ed drugs</a> https://cipro.best/# buy cipro online canada [url=https://cipro.best/#]buy cipro online[/url] cipro online no prescription in the usa
2022-06-29 15:31:01
Thomaspsync:
178.159.37.60
erectile dysfunction medicines <a href=" https://erectionpills.best/# ">new ed pills</a> https://cipro.best/# buy cipro online without prescription [url=https://gabapentin.icu/#]neurontin cost uk[/url] gabapentin online
2022-06-29 22:53:31
Isiahpar:
178.159.37.142
cipro online no prescription in the usa <a href=" https://cipro.best/# ">п»їcipro generic</a>
2022-06-30 13:57:04
RobertRuils:
178.159.37.44
https://diflucan.icu/# diflucan tablets online
2022-07-01 00:29:48
Andrewsig:
178.159.37.44
best ed medication <a href=" https://erectionpills.best/# ">best ed pills non prescription</a> https://diflucan.icu/# diflucan tabs [url=https://erectionpills.best/#]top erection pills[/url] men's ed pills
2022-07-01 11:33:05
Thomaspsync:
178.159.37.60
best over the counter ed pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">cheapest ed pills online</a> https://withoutprescription.store/# canadian drugstore online [url=https://erectionpills.best/#]erectile dysfunction pills[/url] male ed pills
2022-07-01 13:58:27
Jefferyacerm:
178.159.37.105
best ed drugs <a href=" https://erectionpills.best/# ">medicine erectile dysfunction</a>
2022-07-01 17:38:05
RobertRuils:
178.159.37.44
https://cipro.best/# buy cipro online without prescription
2022-07-02 08:42:32
MichealKelty:
178.159.37.60
[url=https://diflucan.icu/#]how to get diflucan over the counter[/url] diflucan otc in canada
2022-07-02 12:02:21
Jefferyacerm:
178.159.37.105
compare ed drugs <a href=" https://erectionpills.best/# ">best pill for ed</a>
2022-07-03 01:17:37
Thomaspsync:
178.159.37.60
neurontin 800 mg cost <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin medication</a> https://erectionpills.best/# ed treatment review [url=https://erectionpills.best/#]cheap erectile dysfunction[/url] ed drugs compared
2022-07-03 06:31:03
Isiahpar:
178.159.37.142
neurontin from canada <a href=" https://gabapentin.icu/# ">neurontin 300 mg mexico</a>
2022-07-03 15:22:03
RobertRuils:
178.159.37.44
https://cipro.best/# ciprofloxacin order online
2022-07-03 17:03:03
Jeffreydub:
178.159.37.105
cheapest ed pills <a href=" https://erectionpills.best/# ">best treatment for ed</a> https://erectionpills.best/# best treatment for ed [url=https://withoutprescription.store/#]pet antibiotics without vet prescription[/url] canadian pharmacy online
2022-07-04 04:35:13
Thomaspsync:
178.159.37.60
buy cipro <a href=" https://cipro.best/# ">cipro pharmacy</a> https://diflucan.icu/# diflucan generic [url=https://cipro.best/#]buy ciprofloxacin over the counter[/url] cipro online no prescription in the usa
2022-07-04 18:52:36
RobertRuils:
178.159.37.44
https://erectionpills.best/# drugs for ed
2022-07-05 01:46:42
Isiahpar:
178.159.37.142
diflucan 200 mg capsule <a href=" https://diflucan.icu/# ">where to get diflucan without a prescription</a>
2022-07-05 04:14:50
MichealKelty:
178.159.37.60
[url=https://withoutprescription.store/#]ed meds online without doctor prescription[/url] how to get prescription drugs without doctor
2022-07-05 16:26:57
Andrewsig:
178.159.37.44
canadian pharmacy <a href=" https://withoutprescription.store/# ">carprofen without vet prescription</a> https://erectionpills.best/# herbal ed treatment [url=https://cipro.best/#]ciprofloxacin[/url] п»їcipro generic
2022-07-06 00:07:25
Jeffreydub:
178.159.37.105
neurontin 500 mg <a href=" https://gabapentin.icu/# ">800mg neurontin</a> https://gabapentin.icu/# drug neurontin 200 mg [url=https://cipro.best/#]ciprofloxacin generic price[/url] cipro 500mg best prices
2022-07-06 00:32:24
Thomaspsync:
178.159.37.60
ciprofloxacin mail online <a href=" https://cipro.best/# ">ciprofloxacin over the counter</a> https://gabapentin.icu/# neurontin 800 mg tablets [url=https://cipro.best/#]buy cipro[/url] buy cipro cheap
2022-07-06 07:35:34
Georgesmero:
178.159.37.142
https://gabapentin.icu/# medicine neurontin 300 mg
2022-07-06 08:13:05
RobertRuils:
178.159.37.44
https://cipro.best/# buy cipro online
2022-07-06 10:42:01
Isiahpar:
178.159.37.142
buy neurontin canada <a href=" https://gabapentin.icu/# ">drug neurontin</a>
2022-07-06 17:32:09
DarrellOxisa:
178.159.37.142
purchase doxycycline <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">buy doxycycline</a>
2022-07-07 05:41:02
Stevenhieli:
178.159.37.44
https://drugsonline.store/# erectile dysfunction medicines
2022-07-07 08:33:57
DavidWit:
178.159.37.142
https://edpills.best/# pills for erection
2022-07-08 12:38:01
Thomaspsync:
178.159.37.60
buy clomid <a href=" https://clomidonline.icu/# ">clomid</a> https://drugsonline.store/# best erection pills [url=https://stromectol.life/#]stromectol 3mg tablets[/url] stromectol 3mg tablets
2022-07-08 14:56:13
Stevenhieli:
178.159.37.44
https://doxycyclineonline.store/# doxycycline for sale
2022-07-08 17:13:25
DarrellOxisa:
178.159.37.142
what are ed drugs <a href=" https://edpills.best/# ">ed medication</a>
2022-07-09 00:36:49
Franksmoff:
178.159.37.105
clomid 100mg for sale <a href=" https://clomidonline.icu/# ">cheap clomid</a>
2022-07-09 05:03:16
Stevenhieli:
178.159.37.44
https://edpills.best/# best ed pills non prescription
2022-07-10 01:50:11
Thomaspsync:
178.159.37.60
clomid coupon <a href=" https://clomidonline.icu/# ">how to buy clomid in canada</a> https://drugsonline.store/# new erectile dysfunction treatment [url=https://edpills.best/#]ed medications[/url] ed pills
2022-07-10 03:53:46
Danielmax:
178.159.37.44
[url=https://clomidonline.icu/#]clomid without prescription uk[/url] clomid pills online india
2022-07-10 13:34:07
Franksmoff:
178.159.37.105
best ed pills <a href=" https://edpills.best/# ">best ed pills online</a>
2022-07-10 14:53:44
Danielred:
178.159.37.60
[url=https://edpills.best/#]pills for erection[/url] treatments for ed
2022-07-11 00:47:12
Michaelzep:
178.159.37.105
stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-11 01:42:36
Stevenhieli:
178.159.37.44
https://stromectol.life/# stromectol 12 mg tablets
2022-07-11 10:36:39
Thomaspsync:
178.159.37.60
doxycycline for sale <a href=" https://doxycyclineonline.store/# ">doxycycline</a> https://edpills.best/# best ed drug [url=https://drugsonline.store/#]cause of ed[/url] canadian medications
2022-07-11 17:00:28
Franksmoff:
178.159.37.105
over the counter ed remedies <a href=" https://drugsonline.store/# ">buy prescription drugs online</a>
2022-07-12 00:35:32
DarrellOxisa:
178.159.37.142
ed treatment <a href=" https://drugsonline.store/# ">ed pharmacy</a>
2022-07-12 04:35:41
Stevenhieli:
178.159.37.44
https://clomidonline.icu/# clomid
2022-07-12 19:01:20
Thomaspsync:
178.159.37.60
buy stromectol <a href=" https://stromectol.life/# ">ivermectin cream cost</a> https://drugsonline.store/# ed pills online [url=https://edpills.best/#]medicine erectile dysfunction[/url] natural remedies for ed
2022-07-13 06:03:04
Jamesbam:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-13 13:52:34
RobinGlard:
178.159.37.105
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-13 14:46:08
PhillipHelia:
178.159.37.44
order stromectol over the counter <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol for humans for sale</a>
2022-07-13 16:39:49
RobertoBub:
178.159.37.60
[url=https://stromectoltrust.com/#]stromectol 3 mg tablets price[/url] stromectol 12 mg tablets
2022-07-14 08:40:58
RobinGlard:
178.159.37.105
stromectol 3 mg tablets price <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol</a>
2022-07-14 09:43:21
Brandonritty:
178.159.37.105
stromectol 12 mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 3 mg tablets price</a>
2022-07-14 18:19:20
Williammus:
178.159.37.142
stromectol 3mg tablets <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">order stromectol over the counter</a>
2022-07-15 00:26:12
PhillipHelia:
178.159.37.44
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectoltrust.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a>
2022-07-15 02:36:31
Allanpoilk:
178.159.37.60
https://stromectoltrust.com/# stromectol 3 mg tablets price
2022-07-15 06:43:24
Jamesbam:
178.159.37.142
https://stromectoltrust.com/# stromectol 12 mg tablets
2022-07-15 14:59:14
Arthurflirl:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# ed medications
2022-07-16 05:15:48
LarrySnida:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# cheap medications online
2022-07-16 08:01:32
Jefferydauth:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# muse ed drug
2022-07-16 10:28:32
JamesFab:
178.159.37.60
ed problems treatment <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">canadian drugstore online</a>
2022-07-16 23:57:52
RichardElili:
178.159.37.142
dysfunction erectile <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">ed vacuum pump</a>
2022-07-17 11:01:20
Jefferydauth:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# vacuum pump for ed
2022-07-17 15:30:31
LarrySnida:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# best ed supplements
2022-07-17 17:35:13
SteveHor:
178.159.37.60
[url=https://pharmacyizi.com/#]prescription meds without the prescriptions[/url] cheap pills online
2022-07-17 18:04:22
Jefferydauth:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# muse ed drug
2022-07-18 20:28:24
LarrySnida:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# diabetes and ed
2022-07-19 02:51:03
Kevinhek:
178.159.37.105
https://pharmacyizi.com/# natural ed pills
2022-07-19 05:01:54
Arthurflirl:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# reasons for ed
2022-07-19 12:06:01
Douglasher:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# treatments for ed
2022-07-19 14:38:51
LarrySnida:
178.159.37.44
https://pharmacyizi.com/# medications for
2022-07-20 11:47:10
SteveHor:
178.159.37.60
[url=https://pharmacyizi.com/#]best online canadian pharmacy[/url] cheapest ed pills online
2022-07-20 14:52:36
Arthurflirl:
178.159.37.142
https://pharmacyizi.com/# dysfunction erectile
2022-07-21 01:04:48
RichardElili:
178.159.37.142
erection pills that work <a href=" https://pharmacyizi.com/# ">viagra without doctor prescription amazon</a>
2022-07-21 02:42:28
GeorgeSesee:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# treatment for ed
2022-07-21 16:24:39
Keithsmamb:
178.159.37.60
[url=https://onlinepharmacy.men/#]buying drugs from canada[/url] mail order prescription drugs from canada
2022-07-21 17:35:29
Pillinfep:
178.159.37.105
cheap erectile dysfunction pills <a href=" https://erectionpills.shop/# ">medication for ed</a>
2022-07-21 23:17:07
EarnestScaps:
178.159.37.142
best canadian pharmacy <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">legitimate canadian mail order pharmacy</a>
2022-07-23 00:29:49
Pillinfep:
178.159.37.105
Noroxin <a href=" https://allpharm.store/# ">Coversyl</a>
2022-07-23 03:42:18
ThomasFlilk:
178.159.37.60
https://erectionpills.shop/# erectile dysfunction pills
2022-07-23 06:50:48
MatthewApoge:
178.159.37.44
https://canadiandrugs.best/# canadian medications
2022-07-23 10:47:58
RichardEluri:
178.159.37.105
https://erectionpills.shop/# cures for ed
2022-07-23 14:39:15
GeorgeSesee:
178.159.37.142
https://onlinepharmacy.men/# canadian drug pharmacy
2022-07-24 00:47:44
Geraldcog:
178.159.37.44
[url=https://allpharm.store/#]prescription online[/url] mexican pharmacy online medications
2022-07-24 04:02:16
Pillinfep:
178.159.37.105
pills for ed <a href=" https://erectionpills.shop/# ">cheap erectile dysfunction</a>
2022-07-24 08:25:48
ThomasFlilk:
178.159.37.60
https://canadiandrugs.best/# sildenafil without a doctor's prescription
2022-07-24 21:56:41
Geraldcog:
178.159.37.44
[url=https://allpharm.store/#]Ventolin[/url] canadian viagra
2022-07-25 13:01:01
Pillinfep:
178.159.37.105
pharmacy no prescription required <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">canadianpharmacymeds com</a>
2022-07-25 13:10:32
GeorgeSesee:
178.159.37.142
https://onlinepharmacy.men/# uk pharmacy no prescription
2022-07-25 13:34:08
EarnestScaps:
178.159.37.142
canadian discount pharmacy <a href=" https://onlinepharmacy.men/# ">pharmacy online 365</a>
2022-07-26 05:23:55
Pillinfep:
178.159.37.105
generic ed pills <a href=" https://erectionpills.shop/# ">new ed pills</a>
2022-07-26 18:05:25
Geraldcog:
178.159.37.44
[url=https://canadiandrugs.best/#]prescription meds without the prescriptions[/url] pain meds online without doctor prescription
2022-07-26 22:13:30
Pillinfep:
178.159.37.105
erectile dysfunction drugs <a href=" https://erectionpills.shop/# ">best ed drugs</a>
2022-07-27 19:34:14
MatthewApoge:
178.159.37.44
https://onlinepharmacy.men/# legit mexican pharmacy
2022-07-28 01:23:45
Keithsmamb:
178.159.37.60
[url=https://erectionpills.shop/#]buy erection pills[/url] best non prescription ed pills
2022-07-28 05:33:19
Geraldcog:
178.159.37.44
[url=https://allpharm.store/#]prescription without a doctor's prescription[/url] canadian pharmacies without an rx
2022-07-28 07:21:31
GeorgeSesee:
178.159.37.142
https://erectionpills.shop/# non prescription ed drugs
2022-07-28 14:47:25
Careycax:
178.159.37.142
[url=https://stromectolbestprice.com/#]stromectol nz[/url] ivermectin to prevent covid
2022-07-29 09:16:54
RobertZem:
178.159.37.105
stromectol generic <a href=" https://stromectolbestprice.com/# ">stromectol gale</a>
2022-07-29 16:15:52
Georgetease:
178.159.37.60
http://stromectolbestprice.com/# ivermectin generic cream
2022-07-30 03:16:10
JeffreyBooks:
178.159.37.44
https://stromectolbestprice.com/# ivermectin pour on for goats
2022-07-30 12:39:36
BrentExini:
178.159.37.142
ivermectin virus <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">ivermectin 0.5% brand name</a> http://stromectolbestprice.com/# ivermectin for budgies
2022-07-30 16:01:17
RobertZem:
178.159.37.105
stromectol purchase <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">stromectol tablet 3 mg</a>
2022-07-30 21:13:48
OscarDob:
178.159.37.60
buy ivermectin canada <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">buy ivermectin online</a> https://stromectolbestprice.com/# ivermectin (stromectol). [url=https://stromectolbestprice.com/#]ivermectin for sale canada[/url] ivermectin inflammation
2022-07-31 00:52:29
Lelandprawl:
178.159.37.44
ivermectin dosage for sheep <a href=" http://stromectolbestprice.com/# ">what to expect after taking ivermectin for scabies</a>
2022-07-31 04:44:20
Careycax:
178.159.37.142
[url=http://stromectolbestprice.com/#]ivermectin for human[/url] oral ivermectin for chickens
2022-07-31 05:20:24
JeffreyBooks:
178.159.37.44
http://stromectolbestprice.com/# scabies ivermectin
2022-07-31 21:56:51
MichaelAlalk:
178.159.37.105
https://drugsbestprice.com/# ed online pharmacy [url=https://drugsbestprice.com/#]comfortis without vet prescription[/url] ed meds pills drugs
2022-08-01 12:59:08
Donnielit:
178.159.37.60
over the counter ed medication <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">ed meds online without doctor prescription</a> https://drugsbestprice.com/# buy online drugs [url=https://drugsbestprice.com/#]what causes ed[/url] fast ed meds online
2022-08-02 02:46:45
Jamesralay:
178.159.37.105
treatments for ed <a href=" https://drugsbestprice.com/# ">best male enhancement</a>
2022-08-02 17:18:43
Williamquicy:
178.159.37.60
https://drugsbestprice.com/# tadalafil without a doctor's prescription
2022-08-03 03:11:48
DavidBup:
178.159.37.142
[url=https://medrxfast.com/#]non prescription erection pills[/url] ed meds online without prescription or membership
2022-08-03 13:49:06
Darnellcic:
178.159.37.105
pain meds without written prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from india</a>
2022-08-03 20:38:15
Darrellbew:
178.159.37.142
legal to buy prescription drugs from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">how to get prescription drugs without doctor</a> https://medrxfast.com/# how to get prescription drugs without doctor
2022-08-04 15:07:52
Dustinbaw:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# buy prescription drugs
2022-08-04 16:32:00
Larryfooli:
178.159.37.60
prescription drugs without doctor approval <a href=" https://medrxfast.com/# ">comfortis for dogs without vet prescription</a> https://medrxfast.com/# ed meds online without prescription or membership [url=https://medrxfast.com/#]amoxicillin without a doctor's prescription[/url] buy cheap prescription drugs online
2022-08-04 23:12:56
Darnellcic:
178.159.37.105
pain meds online without doctor prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">online prescription for ed meds</a>
2022-08-05 01:34:55
DavidBup:
178.159.37.142
[url=https://medrxfast.com/#]buy prescription drugs without doctor[/url] pet meds without vet prescription canada
2022-08-05 03:56:44
Michaelemign:
178.159.37.44
best online canadian pharmacy <a href=" https://medrxfast.com/# ">online canadian drugstore</a>
2022-08-05 08:36:18
Dustinbaw:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# sildenafil without a doctor's prescription
2022-08-06 01:17:49
Darnellcic:
178.159.37.105
canadian online drugstore <a href=" https://medrxfast.com/# ">buy prescription drugs from canada</a>
2022-08-06 06:14:24
Thomasagork:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# online canadian pharmacy
2022-08-06 07:47:16
Larryfooli:
178.159.37.60
best canadian pharmacy online <a href=" https://medrxfast.com/# ">canadian online pharmacy</a> https://medrxfast.com/# canada ed drugs [url=https://medrxfast.com/#]non prescription ed pills[/url] cheap pet meds without vet prescription
2022-08-06 10:59:04
WilliamEnups:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# canadian drugs [url=https://medrxfast.com/#]buy prescription drugs online legally[/url] buy prescription drugs online without
2022-08-06 16:52:48
Dustinbaw:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# canadian drugs
2022-08-07 09:38:34
Larryfooli:
178.159.37.60
ed meds online without doctor prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">amoxicillin without a doctor's prescription</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs online without doctor [url=https://medrxfast.com/#]buy anti biotics without prescription[/url] anti fungal pills without prescription
2022-08-07 23:37:28
Darrellbew:
178.159.37.142
buy prescription drugs from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">carprofen without vet prescription</a> https://medrxfast.com/# buy anti biotics without prescription
2022-08-08 10:41:21
DavidBup:
178.159.37.142
[url=https://medrxfast.com/#]mexican pharmacy without prescription[/url] canada ed drugs
2022-08-08 11:03:34
Dustinbaw:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# how can i order prescription drugs without a doctor
2022-08-08 13:06:16
Darnellcic:
178.159.37.105
prescription drugs <a href=" https://medrxfast.com/# ">online canadian pharmacy</a>
2022-08-08 16:30:01
Thomasagork:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# pet meds without vet prescription canada
2022-08-09 11:58:36
Darnellcic:
178.159.37.105
prescription drugs online without doctor <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription ed drugs</a>
2022-08-09 21:19:25
DavidBup:
178.159.37.142
[url=https://medrxfast.com/#]canadian drug pharmacy[/url] buy prescription drugs from canada cheap
2022-08-10 00:08:34
WilliamEnups:
178.159.37.105
https://medrxfast.com/# canadian medications [url=https://medrxfast.com/#]buy prescription drugs from canada cheap[/url] buy prescription drugs from canada cheap
2022-08-10 07:45:02
Larryfooli:
178.159.37.60
buy prescription drugs from canada <a href=" https://medrxfast.com/# ">pain meds online without doctor prescription</a> https://medrxfast.com/# prescription drugs online without [url=https://medrxfast.com/#]prescription drugs without doctor approval[/url] buy cheap prescription drugs online
2022-08-11 05:04:48
DavidBup:
178.159.37.142
[url=https://medrxfast.com/#]comfortis without vet prescription[/url] buy prescription drugs from canada cheap
2022-08-11 13:00:09
Darnellcic:
178.159.37.105
non prescription erection pills <a href=" https://medrxfast.com/# ">pain meds online without doctor prescription</a>
2022-08-13 10:57:43
Larryfooli:
178.159.37.60
online canadian drugstore <a href=" https://medrxfast.com/# ">pain meds without written prescription</a> https://medrxfast.com/# pain meds without written prescription [url=https://medrxfast.com/#]canadian drugstore online[/url] best canadian online pharmacy
2022-08-14 04:24:20
DavidBup:
178.159.37.142
[url=https://medrxfast.com/#]comfortis without vet prescription[/url] buy prescription drugs online legally
2022-08-14 16:46:15
Dustinbaw:
178.159.37.44
https://medrxfast.com/# ed meds online without doctor prescription
2022-08-15 06:27:06
Thomasagork:
178.159.37.60
https://medrxfast.com/# legal to buy prescription drugs without prescription
2022-08-15 14:58:33
Larryfooli:
178.159.37.60
cat antibiotics without pet prescription <a href=" https://medrxfast.com/# ">non prescription ed drugs</a> https://medrxfast.com/# online canadian pharmacy [url=https://medrxfast.com/#]canadian drugs online[/url] ed meds online without doctor prescription
2022-08-15 16:15:36
Darnellcic:
178.159.37.105
prescription drugs without doctor approval <a href=" https://medrxfast.com/# ">best canadian pharmacy online</a>
2022-08-15 20:19:15
DeshawnPoobe:
178.159.37.142
[url=https://valtrex.icu/#]valtrex price uk[/url] valtrex 2000 mg
2022-08-17 05:23:37
RobertDAYPE:
178.159.37.60
https://wellbutrin.best/# wellbutrin order online
2022-08-17 22:06:18
Ralphbum:
178.159.37.44
https://wellbutrin.best/# 150 wellbutrin
2022-08-18 08:14:25
DonaldVob:
178.159.37.60
cheap wellbutrin xl <a href=" https://wellbutrin.best/# ">purchase wellbutrin sr</a> https://gabapentin.top/# neurontin 202 [url=https://valtrex.icu/#]how to buy valtrex without a prescription[/url] valtrex tablets online
2022-08-18 15:35:26
Ralphbum:
178.159.37.44
https://diflucan.life/# diflucan 150
2022-08-19 17:20:50
Adrianniz:
178.159.37.142
[url=https://paxil.tech/#]paxil 10mg[/url] paxil flu
2022-08-21 05:47:40
Thomasquona:
178.159.37.105
generic zithromax over the counter <a href=" https://azithromycin.blog/# ">buy zithromax online cheap</a>
2022-08-21 14:07:00
ThomasJouri:
178.159.37.105
https://paxil.tech/# paxil 10mg
2022-08-21 19:25:50
TommySot:
178.159.37.44
https://finasteride.top/# is propecia a prescription drug
2022-08-22 08:50:46
ScottNeure:
178.159.37.142
paxil for premature ejaculation <a href=" https://paxil.tech/# ">paxil 40 mg</a> https://glucophage.top/# metformin 3000 mg
2022-08-22 12:45:19
Adrianniz:
178.159.37.142
[url=https://glucophage.top/#]metformin 1000 mg price in india[/url] buying metformin er
2022-08-23 04:59:18
TommySot:
178.159.37.44
https://azithromycin.blog/# zithromax purchase online
2022-08-23 18:00:01
Stevensycle:
178.159.37.60
buy generic zithromax no prescription <a href=" https://azithromycin.blog/# ">buy zithromax canada</a> https://azithromycin.blog/# buy zithromax 1000 mg online [url=https://azithromycin.blog/#]generic zithromax online paypal[/url] order zithromax over the counter
2022-08-24 10:48:29
ThomasJouri:
178.159.37.105
https://glucophage.top/# metformin coupon pharmacy
2022-08-24 12:53:30
Adrianniz:
178.159.37.142
[url=https://glucophage.top/#]metformin 1000 mg[/url] metformin 1000 tablet
2022-08-24 20:28:37
TommySot:
178.159.37.44
https://deltasone.icu/# where can i buy prednisone without prescription
2022-08-25 02:59:39
Davidsiz:
178.159.37.60
https://finasteride.top/# finasteride generic
2022-08-25 07:16:16
ThomasJouri:
178.159.37.105
https://azithromycin.blog/# generic zithromax over the counter
2022-08-25 21:36:50
Stevensycle:
178.159.37.60
buy zithromax <a href=" https://azithromycin.blog/# ">average cost of generic zithromax</a> https://deltasone.icu/# prednisone without rx [url=https://paxil.tech/#]drug paxil[/url] paxil for children
2022-08-25 22:01:02
Henrydaync:
178.159.37.142
[url=https://antibiotic.icu/#]amoxicillin over counter[/url] generic for bactrim
2022-08-26 11:11:26
PerryHocky:
178.159.37.105
pharmacy online tadalafil <a href=" https://tadalafil.pro/# ">5mg tadalafil generic</a>
2022-08-26 19:36:31
Alfredsix:
178.159.37.60
https://sildenafil.pro/# sildenafil soft 100mg
2022-08-27 07:55:51
Thomasbaw:
178.159.37.44
https://amoxicillin.pro/# cheap amoxicillin 500mg
2022-08-27 15:09:36
Stevensycle:
178.159.37.60
generic amoxicillin over the counter <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">prescription for amoxicillin</a> https://amoxicillin.pro/# amoxicillin 500 mg purchase without prescription [url=https://tadalafil.pro/#]order tadalafil 20mg[/url] cheap tadalafil 5mg
2022-08-27 22:32:47
Thomasbaw:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# cheapest brand plaquenil
2022-08-28 20:02:16
Henrydaync:
178.159.37.142
[url=https://hydroxychloroquine.icu/#]plaquenil price in india[/url] plaquenil eye
2022-08-30 02:21:50
Thomasbaw:
178.159.37.44
https://hydroxychloroquine.icu/# hydroxychloroquine plaquenil 200 mg tablet
2022-08-30 11:12:56
Stevensycle:
178.159.37.60
plaquenil drug <a href=" https://hydroxychloroquine.icu/# ">plaquenil 200 mg pill</a> https://sildenafil.pro/# sildenafil 50mg canada [url=https://amoxicillin.pro/#]amoxicillin pills 500 mg[/url] amoxicillin 500mg capsules uk
2022-08-30 17:26:40
Peterintof:
178.159.37.105
https://amoxicillin.pro/# buy amoxicillin 500mg uk
2022-08-31 08:51:53
SamualDix:
178.159.37.142
amoxicillin 500mg capsule <a href=" https://amoxicillin.pro/# ">buy amoxicillin 500mg online</a> https://amoxicillin.pro/# where can you get amoxicillin
2022-08-31 11:49:14
Henrydaync:
178.159.37.142
[url=https://antibiotic.icu/#]antibiotic definition biology[/url] z-pak antibiotic
2022-08-31 15:51:13
Stevensycle:
178.159.37.60
buy plaquenil 0.5 <a href=" https://hydroxychloroquine.icu/# ">hydroxychloroquine virus</a> https://sildenafil.pro/# sildenafil citrate 25mg [url=https://hydroxychloroquine.icu/#]plaquenil cheap[/url] plaquenil 50 mg
2022-08-31 22:03:20
JosephSnose:
178.159.37.142
online pharmacy quick delivery <a href=" https://pharmacy.ink/# ">southern pharmacy</a>
2022-09-03 02:42:51
PhilipSed:
178.159.37.142
buy cipro cheap <a href=" https://ciprofloxacin.icu/# ">ciprofloxacin order online</a> https://lipitor.icu/# lipitor atorvastatin calcium
2022-09-03 06:03:09
Jeffreyhet:
178.159.37.105
https://pharmacy.ink/# canadianpharmacyworld
2022-09-04 07:16:01
Brandenspase:
178.159.37.60
[url=https://lisinopril.icu/#]lisinopril online pharmacy[/url] lisinopril 10 mg tablet
2022-09-04 08:12:05
Raymondjex:
178.159.37.44
https://stromectol.pro/# buying ivermectin
2022-09-04 20:44:49
JosephSnose:
178.159.37.142
lipitor 10mg price singapore <a href=" https://lipitor.icu/# ">generic lipitor</a>
2022-09-04 23:09:42
CarlosNourb:
178.159.37.60
https://pharmacy.ink/# online pharmacy no rx
2022-09-05 14:13:09
Jeffreyhet:
178.159.37.105
https://stromectol.pro/# stromectol covid
2022-09-05 17:56:32
GeorgeSlero:
178.159.37.105
buy ciprofloxacin over the counter <a href=" https://ciprofloxacin.icu/# ">ciprofloxacin 500mg buy online</a>
2022-09-05 19:19:20
Brandenspase:
178.159.37.60
[url=https://lisinopril.icu/#]buy lisinopril online[/url] lisinopril 4214
2022-09-06 08:49:33
JosephSnose:
178.159.37.142
ciprofloxacin 500mg buy online <a href=" https://ciprofloxacin.icu/# ">cipro ciprofloxacin</a>
2022-09-06 18:41:47
JosephSer:
178.159.37.142
molnupiravir online <a href=" https://molnupiravir.life/# ">molnupiravir and ivermectin</a>
2022-09-07 02:40:21
Josephpaimb:
178.159.37.142
tamoxifen alternatives <a href=" https://tamoxifen.best/# ">tamoxifen brand name</a> https://paxlovid.best/# covid pills treatment
2022-09-07 06:11:42
Josephplulp:
178.159.37.44
can you take viagra with antidepressants <a href=" https://viagracanada.xyz/# ">women in viagra commercials</a> https://withoutdoctorprescription.xyz/# how to get prescription drugs without doctor
2022-09-07 23:27:51
AndreOmiva:
178.159.37.60
https://molnupiravir.life/# molnupiravir covid
2022-09-09 10:37:04
Matthewclild:
178.159.37.60
https://tamoxifen.best/# alternative to tamoxifen
2022-09-10 08:46:52
JosephSer:
178.159.37.142
new covid pill <a href=" https://molnupiravir.life/# ">how to get molnupiravir</a>
2022-09-10 10:02:07
Josephpaimb:
178.159.37.142
pavloxid <a href=" https://paxlovid.best/# ">paxlovid indications</a> https://molnupiravir.life/# molnupiravir covid merck
2022-09-11 08:24:32
DavidPresk:
178.159.37.142
can you use ivermectin on cats <a href=" https://stromectol1st.com/# ">walgreens ivermectin</a>
2022-09-13 03:44:46
EugeneMeree:
178.159.37.44
ivermectin overdose treatment <a href=" https://stromectol1st.com/# ">gapeworm treatment ivermectin</a> https://stromectol1st.com/# ivermectin horse paste
2022-09-13 07:29:47
DavidPresk:
178.159.37.142
ivermectin for dogs dosage in mg <a href=" https://stromectol1st.com/# ">how much does ivermectin cost</a>
2022-09-14 20:34:00
EugeneMeree:
178.159.37.44
injectable ivermectin for humans <a href=" https://stromectol1st.com/# ">ivermectin for covid-19</a> https://stromectol1st.com/# how often do you worm goats with ivermectin
2022-09-14 20:59:20
BrandonTaubs:
178.159.37.105
pills for ed <a href=" https://ed-pills.xyz/# ">ed pills online</a>
2022-09-15 13:13:34
BrianBak:
178.159.37.44
https://24hr-pharmacy.top/# mail order prescription drugs from canada
2022-09-15 22:21:02
Robertnak:
178.159.37.60
pet antibiotics without vet prescription <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">canadian pharmacy online</a> https://clomid.pro/# generic clomid for sale [url=https://24hr-pharmacy.top/#]how to order prescription drugs from canada[/url] how to order prescription drugs from canada
2022-09-16 04:56:24
Willieshova:
178.159.37.60
https://doxycycline.pro/# buy doxycycline online australia
2022-09-17 10:54:30
ArthurTus:
178.159.37.105
https://24hr-pharmacy.top/# how to order prescription drugs from canada [url=https://ed-pills.xyz/#]ed drugs list[/url] ed drugs list
2022-09-17 16:13:04
Robertnak:
178.159.37.60
pain meds without written prescription <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">best canadian online pharmacy</a> https://24hr-pharmacy.top/# canadian pharmacies not requiring prescription [url=https://clomid.pro/#]buy clomid for men[/url] buy clomiphene
2022-09-18 04:46:27
MichaelCoima:
178.159.37.142
canadian medications <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">best ed pills non prescription</a>
2022-09-18 09:18:34
ArthurTus:
178.159.37.105
https://doxycycline.pro/# doxycycline medicine in india [url=https://clomid.pro/#]buy clomiphene[/url] buy clomid for men
2022-09-19 03:07:52
BrandonTaubs:
178.159.37.105
canadian pharmacy online <a href=" https://drugsfromcanada.icu/# ">buy prescription drugs from canada cheap</a>
2022-09-19 21:01:28
CalvinRow:
178.159.37.182
canadian online pharmacy <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">canadian pharmacy 24h com</a>
2022-09-21 01:04:57
JudsonSoype:
178.159.37.44
ed meds online canada <a href=" https://canadianpharmacy.best/# ">my canadian pharmacy reviews</a> https://erectionpills.top/# best ed drugs
2022-09-25 06:46:41
GordonJoymn:
178.159.37.142
amoxicillin without prescription <a href=" https://antibioticwithoutpresription.shop/# ">amoxicillin 500 mg without a prescription</a> https://antibioticwithoutpresription.shop/# buy amoxicillin online without prescription [url=https://canadianpharmacy.best/#]tadalafil canadian pharmacy[/url] onlinecanadianpharmacy 24
2022-09-28 14:37:21
IsraelJew:
178.159.37.142
buy doxycycline online uk <a href=" https://doxycyclinemonohydrate.icu/# ">buy doxycycline</a> https://pillswithoutprescription.xyz/# ed prescription drugs [url=https://buysildenafil.best/#]buy sildenafil canada[/url] sildenafil 110 mg
2022-09-28 20:57:50
Georgealeld:
178.159.37.44
tadalafil tablets 20 mg online <a href=" https://buytadalafil.icu/# ">canadian pharmacy tadalafil 20mg</a> https://buytadalafil.icu/# medicine tadalafil tablets [url=https://stromectolivermectin.pro/#]minocycline 100 mg without doctor[/url] ivermectin 3mg for lice
2022-09-29 03:36:17
Charlesfrupe:
178.159.37.182
doxycycline monohydrate <a href=" https://doxycyclinemonohydrate.icu/# ">doxycycline 100mg capsules</a>
2022-10-01 08:28:13
IsraelJew:
178.159.37.142
order minocycline 100 mg <a href=" https://stromectolivermectin.pro/# ">ivermectin 500ml</a> https://pillswithoutprescription.xyz/# ed meds online canada [url=https://buysildenafil.best/#]can i buy sildenafil in canada[/url] sildenafil price 100mg
2022-10-02 03:18:41
Georgealeld:
178.159.37.44
ivermectin 400 mg <a href=" https://stromectolivermectin.pro/# ">ivermectin 5 mg price</a> https://pillswithoutprescription.xyz/# canadian pharmacy online [url=https://pillswithoutprescription.xyz/#]how can i order prescription drugs without a doctor[/url] pain meds online without doctor prescription
2022-10-02 09:40:33
Wilbertgunda:
178.159.37.60
buy sildenafil 100mg uk <a href=" https://buysildenafil.best/# ">generic sildenafil 20 mg tablet</a> https://stromectolivermectin.pro/# minocycline 100mg tablets for human
2022-10-03 05:41:59
ScottNub:
178.159.37.142
https://stromectolivermectin.pro/# ivermectin for humans
2022-10-03 14:09:07
Andrewcence:
178.159.37.44
https://pillswithoutprescription.xyz/# pet meds without vet prescription canada
2022-10-03 20:22:56
FrankClick:
178.159.37.182
https://buysildenafil.best/# cheap rx sildenafil
2022-10-04 05:44:27
Martinwadly:
178.159.37.60
https://buytadalafil.icu/# tadalafil 2
2022-10-04 14:32:08
AntoineJerge:
178.159.37.142
can you purchase amoxicillin online <a href=" https://amoxil.best/# ">buying amoxicillin online</a> https://antibiotic.best/# zithromax online no prescription [url=https://amoxil.best/#]amoxicillin 500mg capsule buy online[/url] amoxil pharmacy
2022-10-07 20:28:02
RichardEvolD:
178.159.37.60
where to buy amoxicillin 500mg without prescription <a href=" https://antibiotic.best/# ">buy doxycycline cheap</a> https://buydoxycycline.icu/# cheap doxycycline online [url=https://buydoxycycline.icu/#]200 mg doxycycline[/url] online doxycycline
2022-10-08 01:16:25
Frankmeams:
178.159.37.182
https://zithromax.best/# buy generic zithromax online [url=https://zithromax.best/#]buy zithromax 1000 mg online[/url] zithromax z-pak price without insurance
2022-10-08 14:31:56
RichardEvolD:
178.159.37.60
zithromax online usa no prescription <a href=" https://antibiotic.best/# ">cost of amoxicillin prescription</a> https://zithromax.best/# how to get zithromax over the counter [url=https://antibiotic.best/#]doxycycline without a prescription[/url] zithromax antibiotic without prescription
2022-10-09 06:43:01
RichardEvolD:
178.159.37.60
buy doxycycline without prescription <a href=" https://buydoxycycline.icu/# ">generic doxycycline</a> https://zithromax.best/# zithromax for sale us [url=https://buydoxycycline.icu/#]doxy[/url] doxycycline hyc 100mg
2022-10-10 09:25:49
Frankmeams:
178.159.37.182
https://zithromax.best/# zithromax capsules australia [url=https://zithromax.best/#]buy zithromax 1000 mg online[/url] generic zithromax over the counter
2022-10-10 09:27:31
RichardEvolD:
178.159.37.60
buy zithromax without presc <a href=" https://zithromax.best/# ">buy zithromax no prescription</a> https://amoxil.best/# amoxicillin 500mg capsules price [url=https://amoxil.best/#]amoxicillin cephalexin[/url] where can you get amoxicillin
2022-10-11 01:16:01
Frankmeams:
178.159.37.182
https://zithromax.best/# zithromax 600 mg tablets [url=https://zithromax.best/#]generic zithromax online paypal[/url] zithromax azithromycin
2022-10-11 08:04:29
AntoineJerge:
178.159.37.142
zithromax online paypal <a href=" https://zithromax.best/# ">buy zithromax 1000mg online</a> https://cipro.pro/# cipro ciprofloxacin [url=https://amoxil.best/#]buy amoxicillin 500mg canada[/url] buy amoxicillin without prescription
2022-10-11 14:14:17
RichardEvolD:
178.159.37.60
doxycycline 100mg tablets <a href=" https://buydoxycycline.icu/# ">doxycycline pills</a> https://amoxil.best/# where to buy amoxicillin 500mg without prescription [url=https://zithromax.best/#]generic zithromax online paypal[/url] buy zithromax online cheap
2022-10-11 18:27:27
Frankmeams:
178.159.37.182
https://amoxil.best/# amoxicillin 500mg capsules [url=https://buydoxycycline.icu/#]order doxycycline online[/url] doxycycline generic
2022-10-13 01:16:36
AntoineJerge:
178.159.37.142
zithromax online usa no prescription <a href=" https://antibiotic.best/# ">buy zithromax no prescription</a> https://zithromax.best/# can i buy zithromax over the counter [url=https://antibiotic.best/#]buy amoxicillin online without prescription[/url] buy amoxicillin without prescription
2022-10-13 03:36:12
RichardEvolD:
178.159.37.60
buy amoxicillin without prescription <a href=" https://antibiotic.best/# ">buy amoxicillin without prescription</a> https://amoxil.best/# amoxicillin 500mg no prescription [url=https://amoxil.best/#]buy amoxicillin 500mg online[/url] amoxicillin brand name
2022-10-13 08:04:35
Charleswrory:
178.159.37.142
non prescription erection pills <a href=" https://erectiledysfunctionpills.shop/# ">top erection pills</a> https://prednisone20mg.icu/# prednisone 50 mg for sale
2022-10-13 17:48:00
Jasonsom:
178.159.37.60
prednisone 5mg capsules <a href=" https://prednisone20mg.icu/# ">prednisone without a prescription</a> https://erectiledysfunctionpills.shop/# cheap ed drugs [url=https://canadian-pharmacy.shop/#]certified canadian international pharmacy[/url] canadian pharmacy levitra
2022-10-13 22:38:48
Donaldzep:
178.159.37.182
https://pharmacywithoutprescription.life/# canadian pharmacy discount coupon [url=https://viagravgr.best/#]viagra online usa[/url] 100mg viagra
2022-10-14 10:55:54
Charleswrory:
178.159.37.142
erectile dysfunction pills <a href=" https://erectiledysfunctionpills.shop/# ">pills erectile dysfunction</a> https://erectiledysfunctionpills.shop/# new treatments for ed
2022-10-14 16:52:07
WilliamFut:
178.159.37.44
https://erectiledysfunctionpills.shop/# best ed medications
2022-10-15 03:25:30
Donaldzep:
178.159.37.182
https://viagravgr.best/# cost of viagra [url=https://erectiledysfunctionpills.shop/#]ed pills[/url] online ed medications
2022-10-15 07:05:22
Charleswrory:
178.159.37.142
pills erectile dysfunction <a href=" https://erectiledysfunctionpills.shop/# ">best drug for ed</a> https://pharmacywithoutprescription.life/# reputable online pharmacy no prescription
2022-10-15 13:02:39
Jasonsom:
178.159.37.60
prednisone 5 mg tablet cost <a href=" https://prednisone20mg.icu/# ">apo prednisone</a> https://erectiledysfunctionpills.shop/# online ed medications [url=https://viagravgr.best/#]viagra over the counter[/url] 100mg viagra
2022-10-15 19:22:48
Charleswrory:
178.159.37.142
п»їviagra pills <a href=" https://viagravgr.best/# ">order viagra online</a> https://prednisone20mg.icu/# 80 mg prednisone daily
2022-10-16 07:46:57
WilliamPes:
178.159.37.142
our time dating website <a href=" https://datingtopreview.com/# ">granny fuck dating</a> https://datingtopreview.com/# online marriage sites in usa [url=https://datingtopreview.com/#]good dating site[/url] dating best site
2022-10-16 19:35:07
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.com/# best dating website [url=https://datingtopreview.online/#]free online dating chat[/url] freedating
2022-10-17 00:22:02
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# best websites dating [url=https://datingtopreview.com/#]good free dating sites[/url] top free dating sites
2022-10-17 12:54:43
TimothyBoise:
178.159.37.44
online dating single <a href=" https://datingtopreview.com/# ">free dating sight</a>
2022-10-17 13:21:44
WilliamPes:
178.159.37.142
all dating sites in usa <a href=" https://datingtopreview.com/# ">dating online sites</a> https://datingtopreview.online/# 40 online dating [url=https://datingtopreview.com/#]japanese dating[/url] free onilne dating
2022-10-17 17:42:08
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.online/# free adult chat rooms [url=https://datingtopreview.com/#]dating agency login[/url] datiing websites
2022-10-17 23:25:52
TimothyBoise:
178.159.37.44
zoosk dating <a href=" https://datingtopreview.online/# ">victoriasonlinedating</a>
2022-10-18 08:43:10
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# free app for online meeting [url=https://datingtopreview.online/#]adult dating[/url] sating websites
2022-10-18 09:42:02
WilliamPes:
178.159.37.142
dating personal <a href=" https://datingtopreview.com/# ">free online chat</a> https://datingtopreview.online/# datingnow life [url=https://datingtopreview.online/#]meeting with my lady[/url] dating personals
2022-10-18 14:15:51
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.com/# english dating sites [url=https://datingtopreview.com/#]american dating[/url] online date
2022-10-18 19:21:05
TimothyBoise:
178.159.37.44
best free online dating websites <a href=" https://datingtopreview.com/# ">game online woman</a>
2022-10-18 23:02:05
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# dating websites free [url=https://datingtopreview.com/#]ourtime free trial[/url] single women phone numbers
2022-10-19 07:19:05
TimothyBoise:
178.159.37.44
local singles near me free <a href=" https://datingtopreview.online/# ">match single</a>
2022-10-19 12:01:12
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.com/# single senior dating sites [url=https://datingtopreview.com/#]meet me now dating site[/url] senior dating sites
2022-10-19 14:27:35
TimothyBoise:
178.159.37.44
dating online dating <a href=" https://datingtopreview.com/# ">free text dating services</a>
2022-10-20 01:58:30
WilliamPes:
178.159.37.142
lstill18 single women <a href=" https://datingtopreview.com/# ">best dating service</a> https://datingtopreview.com/# mature nl free [url=https://datingtopreview.online/#]worldwide internet dating[/url] dating sites nl
2022-10-20 03:02:43
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# dating free online [url=https://datingtopreview.com/#]single woman free[/url] dates online for money
2022-10-20 04:12:17
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.online/# online dating and personals at [url=https://datingtopreview.com/#]free site dating[/url] dating site asian
2022-10-20 14:19:39
TimothyBoise:
178.159.37.44
dating meet singles <a href=" https://datingtopreview.com/# ">best dating sites for free</a>
2022-10-20 17:46:00
TimothyBoise:
178.159.37.44
senior dating sites <a href=" https://datingtopreview.com/# ">free adult personals site</a>
2022-10-21 06:01:48
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# singles to meet [url=https://datingtopreview.com/#]free dating sites for men and women[/url] free american dating site for christian
2022-10-21 06:47:54
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.online/# plenty of fish dating [url=https://datingtopreview.com/#]top free dating sites[/url] best dating website in usa
2022-10-21 09:22:43
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# tinder web [url=https://datingtopreview.online/#]best internet dating sites[/url] dating sjtes
2022-10-22 03:45:36
Jasonsom:
178.159.37.60
https://datingtopreview.online/# skip the games dating site free [url=https://datingtopreview.com/#]dating simulator[/url] best websites dating
2022-10-22 04:21:22
TimothyBoise:
178.159.37.44
serious free dating sites <a href=" https://datingtopreview.com/# ">chat singles</a>
2022-10-22 23:54:29
RichardveS:
178.159.37.182
https://datingtopreview.com/# fdating site [url=https://datingtopreview.com/#]match dating[/url] plentyoffish free online dating site
2022-10-23 00:42:17
AlbertBiP:
178.159.37.142
canadian pharmacy scam <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">onlinecanadianpharmacy 24</a> https://withoutprescription.shop/# canadian pharmacy 365 [url=https://withoutprescription.shop/#]best canadian pharmacies[/url] best 10 online canadian pharmacies
2022-10-23 07:43:23
Andrewtoorn:
178.159.37.60
online canadian pharmacy review <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canada drugs online review</a> https://datingonline.best/# women for free [url=https://datingonline.best/#]positive singles[/url] dating website free
2022-10-23 11:37:33
Robertmaiff:
178.159.37.44
https://datingonline.best/# our time dating service
2022-10-24 00:35:35
Franktam:
178.159.37.182
https://datingonline.best/# plenty of fish [url=https://pharmacyreview.best/#]best canadian online pharmacy[/url] canadian discount pharmacy
2022-10-24 00:55:49
AlbertBiP:
178.159.37.142
mexican mail order pharmacy <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">canada drugs</a> https://datingonline.best/# dates websites [url=https://datingonline.best/#]free adult dating[/url] internet dating services
2022-10-24 07:03:01
Andrewtoorn:
178.159.37.60
canadian pharmacies comparison <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canadian drugstore online</a> https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy online [url=https://datingonline.best/#]online dating app[/url] dating sites for mature singles adults
2022-10-24 16:12:40
Robertmaiff:
178.159.37.44
https://pharmacyreview.best/# canadian drug pharmacy
2022-10-24 20:05:57
AlbertBiP:
178.159.37.142
prescription drug price comparison <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">no prescription canadian pharmacies</a> https://withoutprescription.shop/# safe canadian internet pharmacies [url=https://datingonline.best/#]all free dating site[/url] sating websites
2022-10-25 04:37:56
Andrewtoorn:
178.159.37.60
recommended canadian pharmacies <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">canadian pharmacy no scripts</a> https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy checker [url=https://withoutprescription.shop/#]canada pharmacy estrogen without prescription[/url] discount online canadian pharmacy
2022-10-25 11:17:32
Robertmaiff:
178.159.37.44
https://withoutprescription.shop/# pharmacy drug store online no rx
2022-10-25 15:30:11
Franktam:
178.159.37.182
https://pharmacyreview.best/# trusted canadian pharmacy [url=https://datingonline.best/#]local women dates[/url] similar dating sites like mingle2
2022-10-25 18:22:44
AlbertBiP:
178.159.37.142
canadian pharmacy antibiotics <a href=" https://pharmacyreview.best/# ">best canadian pharmacy to order from</a> https://withoutprescription.shop/# canadian pharmacies without prescriptions [url=https://datingonline.best/#]european singles dating sites[/url] dating naked
2022-10-25 23:07:31
Andrewtoorn:
178.159.37.60
online canadian pharmacies <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">canadian pharmacies selling viagra</a> https://withoutprescription.shop/# best online canadian pharcharmy [url=https://pharmacyreview.best/#]canadian pharmacy online reviews[/url] canadian pharmacy in canada
2022-10-26 05:50:02
Robertmaiff:
178.159.37.44
https://datingonline.best/# tinder login
2022-10-26 10:30:13
Franktam:
178.159.37.182
https://pharmacyreview.best/# escrow pharmacy canada [url=https://withoutprescription.shop/#]online canadian pharmacy no prescription needed[/url] medicine canada
2022-10-26 14:23:03
AlbertBiP:
178.159.37.142
accredited canadian pharmacies <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">canadian pharmacies that ship to usa</a> https://datingonline.best/# local single [url=https://withoutprescription.shop/#]non prescription on line pharmacies[/url] safe canadian pharmacy
2022-10-26 17:42:33
Robertmaiff:
178.159.37.44
https://pharmacyreview.best/# canadian pharmacy scam
2022-10-27 05:19:10
Franktam:
178.159.37.182
https://datingonline.best/# dating personal ads [url=https://datingonline.best/#]online single sites[/url] italian dating sites
2022-10-27 10:15:52
AlbertBiP:
178.159.37.142
free local dating <a href=" https://datingonline.best/# ">free local dating</a> https://datingonline.best/# sabrina carpenter dating [url=https://pharmacyreview.best/#]prescription drugs canada buy online[/url] canadianpharmacymeds com
2022-10-27 12:32:08
Andrewtoorn:
178.159.37.60
no prescription online pharmacy <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">cheapest canadian pharmacy</a> https://withoutprescription.shop/# online pharmacies no prescription required pain medication [url=https://datingonline.best/#]free dating sites without registering[/url] local personal ads
2022-10-27 18:14:07
Robertmaiff:
178.159.37.44
https://pharmacyreview.best/# buy drugs from canada
2022-10-27 23:46:59
Franktam:
178.159.37.182
https://withoutprescription.shop/# reliable online drugstore [url=https://datingonline.best/#]dating online sites[/url] single women darling side
2022-10-28 06:08:19
AlbertBiP:
178.159.37.142
adult singles dating site <a href=" https://datingonline.best/# ">free american dating site for christian</a> https://pharmacyreview.best/# safe reliable canadian pharmacy [url=https://pharmacyreview.best/#]canadian online pharmacy reviews[/url] onlinecanadianpharmacy
2022-10-28 07:21:32
Andrewtoorn:
178.159.37.60
canadian pharma companies <a href=" https://withoutprescription.shop/# ">canada rx</a> https://pharmacyreview.best/# online canadian pharmacy review [url=https://withoutprescription.shop/#]list of 24 hour pharmacies[/url] online drugstore without prescription
2022-10-28 12:29:09
ThomasKneew:
178.159.37.142
prednisone 5 mg tablet cost <a href=" https://prednisone.pro/# ">apo prednisone</a> https://doxycycline100mg.xyz/# doxycycline 100mg tablets [url=https://finasteride.pro/#]propecia 5mg sale[/url] can you get propecia without a prescription
2022-10-28 16:44:16
TimothySew:
178.159.37.60
prednisone 5 mg tablet without a prescription <a href=" https://prednisone.pro/# ">prednisone 475</a> https://finasteride.pro/# finasteride for hair loss [url=https://prednisone.pro/#]buy cheap prednisone[/url] prednisone 50 mg tablet canada
2022-10-28 21:26:12
Danielnib:
178.159.37.44
https://amoxil.pro/# amoxacillian without a percription
2022-10-29 09:19:33
Waltermen:
178.159.37.182
prednisone 20mg cheap <a href=" https://prednisone.pro/# ">prednisone where can i buy</a> https://finasteride.pro/# finasteride for sale
2022-10-29 10:13:08
ThomasKneew:
178.159.37.142
buy cheap amoxicillin online <a href=" https://amoxil.pro/# ">generic for amoxicillin</a> https://amoxil.pro/# amoxicillin 750 mg price [url=https://finasteride.pro/#]cheap propecia online[/url] cheap propecia generic
2022-10-29 16:21:50
TimothySew:
178.159.37.60
buy doxycycline without prescription uk <a href=" https://doxycycline100mg.xyz/# ">buy doxycycline hyclate 100mg without a rx</a> https://finasteride.pro/# finasteride hair loss [url=https://clomiphenecitrate.pro/#]where to buy clomid[/url] clomid for sale
2022-10-29 20:53:22
Danielnib:
178.159.37.44
https://clomiphenecitrate.pro/# clomid order online
2022-10-30 06:29:59
Waltermen:
178.159.37.182
amoxil generic <a href=" https://amoxil.pro/# ">amoxicillin 500mg for sale uk</a> https://clomiphenecitrate.pro/# clomid alcohol
2022-10-30 08:47:31
TimothySew:
178.159.37.60
buy propecia finasteride <a href=" https://finasteride.pro/# ">propecia 5mga</a> https://prednisone.pro/# cost of prednisone 10mg tablets [url=https://finasteride.pro/#]propecia pill[/url] propecia where to buy
2022-10-30 19:38:26
Danielnib:
178.159.37.44
https://clomiphenecitrate.pro/# clomid tablet
2022-10-31 01:39:10
ThomasKneew:
178.159.37.142
clomid tablet <a href=" https://clomiphenecitrate.pro/# ">clomid online</a> https://amoxil.pro/# amoxicillin without a prescription [url=https://amoxil.pro/#]amoxicillin from canada[/url] purchase amoxicillin 500 mg
2022-10-31 08:21:48
Georgekar:
178.159.37.60
take cialis the correct way <a href=" https://cls20.com/# ">how to buy cialis online from canada</a>
2022-10-31 22:28:06
Dennisalumn:
178.159.37.44
best online international pharmacies india <a href=" https://indiadrg.com/# ">india pharmacies shipping to usa</a> https://indiadrg.com/# india pharmacy mail order [url=https://iverstrom24.com/#]buy ivermectin for humans uk[/url] ivermectin 2%
2022-11-01 10:35:23
Georgekar:
178.159.37.60
india pharmacy cialis <a href=" https://indiadrg.com/# ">prescriptions from india</a>
2022-11-01 22:04:01
Dennisalumn:
178.159.37.44
cheap generic drugs from india <a href=" https://indiadrg.com/# ">online pharmacies in india</a> https://stromectoldrg.com/# purchase oral ivermectin [url=https://www.cialist100.com/#]best prices for cialis[/url] cheap generic cialis hvtsgeahdSlariBtjAbotsq
2022-11-02 05:50:06
LeslieSom:
178.159.37.182
ivermectin price usa <a href=" https://stromectoldrg.com/# ">ivermectin 1</a> https://cls20.com/# cheap genieric cialis
2022-11-02 07:37:43
Georgekar:
178.159.37.60
ivermectin cream 5% <a href=" https://stromectoldrg.com/# ">ivermectin pills</a>
2022-11-02 20:51:41
WilliamCof:
178.159.37.142
https://pharmfast24.online/# canadian pharmacy without a prescription [url=https://pillfast24.com/#]online drug[/url] mexican pharmacy
2022-11-03 08:18:07
Georgekar:
178.159.37.60
https://pharmfast24.online/# drugstore online shopping [url=https://pharmfast24.online/#]cheapest viagra canadian pharmacy[/url] price medication
2022-11-03 12:02:26
DavidGoR:
178.159.37.44
online canadian pharmacy <a href=" https://pillfast24.online/# ">north canadian pharmacy</a> https://pillfast24.com/# mexican pharmacy [url=https://pharmfast24.online/#]online meds without prescription[/url] best online pharmacies canada
2022-11-04 01:14:42
KennethPrato:
178.159.37.182
https://pillfast24.com/# internet pharmacies
2022-11-04 02:40:50
Georgekar:
178.159.37.60
https://pillfast24.com/# pharmacy drugstore online pharmacy [url=https://pharmfast24.online/#]family pharmacy online[/url] safe online pharmacies
2022-11-05 00:15:12
DavidGoR:
178.159.37.44
online pharmacies canada reviews <a href=" https://pharmfast24.online/# ">medication without prior prescription</a> https://pharmfast24.online/# discount drugs online [url=https://pillfast24.com/#]tadalafil canadian pharmacy[/url] canada drug pharmacy
2022-11-05 16:10:29
DavidGoR:
178.159.37.44
canadian pharmacies mail order <a href=" https://pillfast24.online/# ">canadian drug mart pharmacy</a> https://pillfast24.com/# best online pharmacies canada [url=https://pillfast24.com/#]online pharmacies without prescription[/url] canadian pharmacy online cialis
2022-11-06 10:39:39
Georgekar:
178.159.37.60
https://pharmfast24.online/# reliable online canadian pharmacy [url=https://pillfast24.com/#]ed meds online[/url] reputable canadian mail order pharmacy
2022-11-06 20:12:05
JosephRip:
178.159.37.142
prescription price checker <a href=" https://noprescription.store/# ">online drugstore coupon</a> https://noprescription.store/# prescription drugs canada [url=https://noprescription.store/#]canadian drugs[/url] buy canadian pharmacy
2022-11-07 07:14:23
RobertTix:
178.159.37.44
https://stromectolus.store/# durvet ivermectin paste equine dewormer
2022-11-08 02:02:23
StephenPream:
178.159.37.182
https://bestadultdating.fun/# dating sims
2022-11-08 03:23:18
JosephRip:
178.159.37.142
legitimate canadian pharmacies <a href=" https://drugsfromcanada.store/# ">canadian pharmacy drugs online</a> https://cheapestpharmacy.store/# canadian pharmacy world coupon [url=https://drugsfromcanada.store/#]canada pharmacy 24h[/url] best canadian pharmacy for viagra
2022-11-09 04:24:35
HaroldPat:
178.159.37.60
https://stromectolus.store/# how much is ivermectin
2022-11-09 09:02:22
RobertTix:
178.159.37.44
https://noprescription.store/# best online pharmacy no prescription
2022-11-09 17:33:29
StephenPream:
178.159.37.182
https://noprescription.store/# best online pharmacies without prescription
2022-11-09 22:10:01
JosephRip:
178.159.37.142
canadian pharmacy world coupon code <a href=" https://cheapestpharmacy.store/# ">rxpharmacycoupons</a> https://bestadultdating.fun/# find online dating [url=https://cheapestpharmacy.store/#]foreign pharmacy no prescription[/url] cheapest pharmacy to fill prescriptions without insurance
2022-11-10 04:03:04
HaroldPat:
178.159.37.60
https://drugsfromcanada.store/# canadian pharmacy king reviews
2022-11-10 06:34:50
RobertTix:
178.159.37.44
https://noprescription.store/# cheap canadian cialis
2022-11-10 13:59:03
StephenPream:
178.159.37.182
https://cheapestpharmacy.store/# rx pharmacy coupons
2022-11-10 22:06:45
Richardsnamn:
178.159.37.142
where to buy amoxicillin <a href=" https://buyamoxil.site/# ">buy amoxicillin 500mg online</a> https://doxycycline100mg.site/# 3626 doxycycline [url=https://sildenafilcitrate100mg.store/#]can i buy sildenafil over the counter in canada[/url] how much is generic sildenafil
2022-11-11 05:04:55
Jamesswabe:
178.159.37.60
[url=https://nonprescriptiontadalafil.site/#]medicine tadalafil tablets[/url] best price tadalafil 20 mg
2022-11-11 09:29:49
NicolasVib:
178.159.37.44
clomid 50 mg <a href=" https://clomidforsale.site/# ">clomid canada</a> https://sildenafilcitrate100mg.store/# buy sildenafil [url=https://sildenafilcitrate100mg.store/#]sildenafil online without prescription[/url] lowest price for sildenafil 20 mg
2022-11-11 23:32:43
DavidSefly:
178.159.37.182
https://sildenafilcitrate100mg.store/# buy online sildenafil citrate
2022-11-12 00:52:26
Jamesswabe:
178.159.37.60
[url=https://doxycycline100mg.site/#]doxycycline drug[/url] doxycycline 100mg dogs
2022-11-12 11:57:13
NicolasVib:
178.159.37.44
buy tadalafil online paypal <a href=" https://nonprescriptiontadalafil.site/# ">tadalafil 40 mg online india</a> https://nonprescriptiontadalafil.site/# tadalafil 20 mg over the counter [url=https://sildenafilcitrate100mg.store/#]sildenafil 100mg tablets in india[/url] sildenafil 100g
2022-11-12 21:19:44
Richardsnamn:
178.159.37.142
buy tadalafil 20mg price canada <a href=" https://nonprescriptiontadalafil.site/# ">generic cialis tadalafil</a> https://clomidforsale.site/# clomid uk [url=https://buyamoxil.site/#]order amoxicillin uk[/url] antibiotic amoxicillin
2022-11-13 07:14:37
Jamesswabe:
178.159.37.60
[url=https://buyamoxil.site/#]order amoxicillin online uk[/url] amoxicillin 500 mg without prescription
2022-11-13 07:51:35
NicolasVib:
178.159.37.44
clomid for men <a href=" https://clomidforsale.site/# ">clomid uk</a> https://buyamoxil.site/# amoxicillin no prescription [url=https://buyamoxil.site/#]buy amoxicillin 500mg capsules uk[/url] buy amoxicillin 500mg uk
2022-11-13 19:02:20
Jacobbub:
178.159.37.142
safe canadian pharmacies <a href=" https://canadiandrugs.site/# ">canadian pharmacy world</a> https://topdatingsites.fun/# online dating 50 [url=https://pharm24.site/#]legitimate canadian pharmacies[/url] us canadian pharmacy
2022-11-14 06:34:53
Johnnyantah:
178.159.37.60
https://topdatingsites.fun/# dating sites
2022-11-14 11:33:09
Desmondcoify:
178.159.37.182
https://prednisone20mg.site/# generic prednisone tablets
2022-11-14 20:45:23
NicolasVib:
178.159.37.44
no prescription canadian pharmacy <a href=" https://pharm24.site/# ">canadian pharmacy</a> https://topdatingsites.fun/# best dating sites [url=https://pharm24.site/#]canadian pharmacy antibiotics[/url] ed drugs online
2022-11-15 22:32:33
Johnnyantah:
178.159.37.60
https://prednisone20mg.site/# prednisone 5 mg tablet
2022-11-16 14:06:13
NicolasVib:
178.159.37.44
legitimate canadian pharmacy online <a href=" https://canadiandrugs.site/# ">best canadian online pharmacy</a> https://topdatingsites.fun/# local personals [url=https://ed-pills.site/#]ed medications[/url] ed remedies
2022-11-16 19:54:34
Jacobbub:
178.159.37.142
prednisone 21 pack <a href=" https://prednisone20mg.site/# ">cost of prednisone</a> https://ed-pills.site/# ed pills for sale [url=https://canadiandrugs.site/#]canadian pharmacy in canada[/url] canadian pharmacy
2022-11-17 07:27:51
Johnnyantah:
178.159.37.60
https://topdatingsites.fun/# free online dating service
2022-11-17 14:21:07
NicolasVib:
178.159.37.44
prednisone buying <a href=" https://prednisone20mg.site/# ">buy 10 mg prednisone</a> https://pharm24.site/# canadian pharmacy antiobotics without prescription [url=https://pharm24.site/#]legitimate online pharmacies[/url] prescription prices
2022-11-17 17:14:14
RonaldTup:
178.159.37.142
dating sites for mature singles adults <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">reputable dating sites</a>
2022-11-18 04:23:56
JasonNerse:
178.159.37.60
https://onlinedating1st.com/# top dating sites
2022-11-18 08:41:18
RichardGeofT:
178.159.37.44
dating sites free <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">dating sites in usa</a>
2022-11-18 22:46:52
GerardoSlees:
178.159.37.182
https://onlinedating1st.com/# dating sites in usa
2022-11-18 23:41:00
RonaldTup:
178.159.37.142
online dating best sites <a href=" https://onlinedating1st.com/# ">best dating websites</a>
2022-11-19 04:56:06
JasonNerse:
178.159.37.60
https://onlinedating1st.com/# top dating sites
2022-11-19 10:23:33
Emmettgrife:
178.159.37.60
prescription drugs online without prescriptiondrugs24.com prescription without a doctor's prescription <a href=" https://prescriptiondrugs24.com/# ">prescriptions without a doctor online</a>
2022-11-20 09:15:03
Charlesnam:
178.159.37.44
best online canadian pharmacy <a href=" https://prescriptiondrugs24.com/# ">prescription drugs without doctor approval</a> https://prescriptiondrugs24.com/# how can i order prescription drugs without a doctor
2022-11-20 22:12:31
Emmettgrife:
178.159.37.60
pain meds without written prescription prescriptiondrugs24.com ed meds online without doctor prescription <a href=" https://prescriptiondrugs24.com/# ">ed pills without doctor prescription</a>
2022-11-21 09:40:24
MichaelShouT:
178.159.37.142
https://edpillsfast.com/# pills for ed
2022-11-24 16:16:35
RichieStoom:
178.159.37.44
mexican pharmacy online reviews naijamoviez.com the best canadian online pharmacy <a href=" https://naijamoviez.com/# ">ed pills online canada</a>
2022-11-25 23:06:01
JamesPouth:
178.159.37.142
[url=https://naijamoviez.com/#]top erectile dysfunction pills[/url] canadian drug store legit
2022-11-27 00:13:40
Juliofah:
178.159.37.182
metformin 3000 mg <a href=" https://metformin.pro/# ">best metformin brand in india</a>
2022-11-28 21:29:47
ThomasHoobe:
178.159.37.142
https://stromectolpills.store/# ivermectin buy online [url=https://metformin.pro/#]metformin canada online[/url] can you buy metformin
2022-12-01 03:34:18
Curtisseews:
178.159.37.60
zithromax over the counter uk <a href=" https://zithromaxpills.store/# ">how to get zithromax over the counter</a> https://stromectolpills.store/# ivermectin brand [url=https://prednisonepills.site/#]2.5 mg prednisone daily[/url] how to purchase prednisone online
2022-12-01 13:47:46
ScottHic:
178.159.37.44
https://datingsiteonline.site/# local online dating sites [url=https://canadiandrugpharmacy.best/#]legit canadian online pharmacy[/url] canadian pharmacy prices
2022-12-02 10:00:35
Josephrop:
178.159.37.60
no script pharmacy <a href=" https://pharmacyshippingtousa.icu/# ">prescription drugs without the prescription</a>
2022-12-03 00:32:48
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2017-05-19
Эрэн сурвалжилж байна